Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021

Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 27,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 100 procent, där cirka 57 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 43 procent tecknades utan stöd av uniträtter.

Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 8 juni 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 10 juni 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie 2020/2021.

Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 12 juni 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie 2020/2021 förväntas vara den 12 juni 2020.

Varje teckningsoption av serie 2020/2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Appspotr. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 1 februari och den 17 februari 2021. Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Spotlights officiella kurslista under perioden från och med den 14 januari till och med den 27 januari 2021, dock inte lägre än 0,20 SEK och inte högre än 0,80 SEK.

Efter Företrädesemissionen har Bolaget 121 333 326 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår till 24 266 665,20 SEK.

ISIN-kod för aktier i Appspotr: SE0009267974

ISIN-kod för BTU i Appspotr: SE0014399960

ISIN-kod för teckningsoptioner av serie 2020/2021 i Appspotr: SE0014399945

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.