Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i Appspotr AB har fastställs till 0,50 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 13 november

Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) emitterade 3 283 738 teckningsoptioner av serie TO2 i samband med Bolagets företrädesemission i juni 2023 och ytterligare 625 000 TO2 emitterades i samband med Bolagets riktade emission i oktober 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 27 oktober 2023 till och med den 9 november 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 2,50 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,71 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,50 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 13 november 2023 till och med den 27 november 2023. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.appspotr.com.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO2.

Teckningsperiod: 13 november 2023 – 27 november 2023.

Teckningskurs: 0,50 SEK per aktie av serie TO2.

Emissionsvolym: 3 908 738 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 908 738 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 1,68 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 22 november 2023.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 201 383,63 från 519 862,00 SEK till 721 244,63 SEK.  Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 3 908 738, från 8 675 605 till 12 585 343 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 27,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 22 november 2023, alternativt avyttras senast den 27 november 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO2 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 27 november 2023. 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.appspotr.com, och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information:

Peter Wendel, Styrelseordförande
E-post: info@appspotr.com

Mobil: +46 733 13 00 95

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.