Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller “Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 585 278 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Appspotr cirka 55 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:– Vi är ödmjuka och mycket glada att i stort sett alla teckningsoptionsinnehavare valt att utnyttja sina teckningsoptioner. Det visar på ett stort intresse och att man tror på bolaget, produkten och vår kommersiella strategi att bygga upp ett svenskt världsledande mjukvaruföretag inom low code för appar. Jag vill framföra mitt tack till alla som deltagit.

Bakgrund

Under det andra kvartalet 2020 genomförde Appspotr en företrädesemission av units, bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Appspotr. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 1 februari 2021 och den 17 februari 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Appspotr med 68 585 278 aktier, från 122 897 966 till 191 45 244 aktier. Aktiekapitalet ökar med 13 717 055,60 SEK, från 24 575 993,20 SEK till 38 293 048,80 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 56 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Appspotr i samband med Teckningsoptionerna.

Denna information är sådan som AppSpotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-22 17:15 CET.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.