Appspotr AB offentliggör memorandum för den pågående företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Appspotr AB (”Appspotr” eller "Bolaget”) offentliggör ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av bolagets förestående företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"). Memorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.appspotr.com och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se från och med den 13 juni 2023. Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Mangold Fondkommissions webbplats i samband med att teckningsperioden inleds.

Vid extra bolagsstämman den 1 juni 2023 godkändes styrelsens beslut fattat den 2 maj 2023 om att genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 15,6 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Aktieägare i Appspotr kommer den 9 juni 2023 att erhålla uniträtter, varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Handel med uniträtterna äger rum från och med den 13 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Anmälan om teckning med företrädesrätt äger rum under teckningsperioden från och med den 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023. Anmälan om teckning utan företrädesrätt startar också den 13 juni 2023. Observera att anmälan om teckning hos enskilda förvaltare kan behöva ske vid ett tidigare datum än den 27 juni 2023.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.