Appspotr AB beslutar att påkalla skiljeförfarande mot en aktieägare som inte infriat sina åtaganden att teckna units i företrädesemissionen

Som tidigare kommunicerats visade utfallet i företrädesemissionen som avslutades den 27 juni 2023 att en aktieägare inte hade infriat sina åtaganden att teckna units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, i företrädesemissionen. Styrelsen i Appspotr AB (”Appspotr”) har idag, den 1 augusti 2023, beslutat att påkalla skiljeförfarande mot aktieägaren Axator Energy AB som inte infriat sina tecknings- och garantiåtaganden.

Appspotr har, i enlighet med bestämmelserna i tecknings- och garantiåtagandena, ställt krav avseende erläggande av vite motsvarande det belopp som omfattas av åtagandena (cirka 3,9 MSEK) jämte ränta enligt 6 § räntelagen samt ersättning för merkostnader.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är insiderinformation som Appspotr AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2023 kl. 09.15 CEST.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.