K-Fastigheter avser genomföra en riktad nyemission av konvertibler

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

K-Fast Holding AB (publ) (”K-Fastigheter” eller ”Bolaget”) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev (”Konvertiblerna”) till ett förväntat sammanlagt belopp om 300 MSEK genom ett öppet anbudsförfarande riktat till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär (den ”Riktade Emissionen”). Konvertiblerna kan under vissa villkor konverteras till nya B-aktier i K-Fastigheter. Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank och Pareto Securities som Joint Bookrunners (tillsammans “Joint Bookrunners”) i samband med den Riktade Emissionen.

K-Fastigheters utredning av förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen är ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt. Bolaget utreder kontinuerligt alternativ som möjliggör att K-Fastigheter kan bibehålla en god expansionstakt samt utnyttja attraktiva möjligheter som uppkommer att förvärva ändamålsenliga byggrätter för K-Fastigheters bostadsbyggnation. Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att användas till refinansiering av befintliga skulder samt öka det finansiella handlingsutrymmet för byggstarter och byggrättsförvärv.

Den initiala konverteringskursen för Konvertiblerna kommer att fastställas genom ett öppet anbudsförfarande (s.k. bookbuildingförfarande) och förväntas fastställas till lägst 24,75 kronor, vilket motsvarar en premie om cirka 35 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 15 september 2023 för Bolagets B-aktier. Bookbuildingförfarandet kommer genomföras av Joint Bookrunners och inledas klockan 09.00 CET idag den 18 september 2023 och beräknas slutföras under tisdagen den 19 september 2023. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuildingförfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga eller avbryta samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Emissionen samt de slutliga villkoren och likviddag för Konvertiblerna genom ett pressmeddelande efter att bookbuildingförfarandet har avslutats.

Konvertiblernas konverteringskurs kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor för konvertibler. Konvertiblerna förväntas löpa med en fast årlig räntekupong om 6,00 procent med kvartalsvis utbetalning i efterskott. Konvertiblerna kommer ha ett nominellt belopp om 1 250 000 kronor. Vid utnyttjande av konverteringsrätten har Bolaget möjlighet att kontantavräkna värdet av konverteringsrätten som alternativ till utgivande av nya B-aktier i Bolaget. Konvertiblerna kommer ha en löptid om 3,5 år med förfall i mars 2027. Bolaget har för avsikt att ansöka om upptagande till handel för Konvertiblerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar. 

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genomföra en konvertibelemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen gör bedömningen att det föreligger begränsade möjligheter bland K-Fastigheters ägare att investera i konvertibler vilket skulle ha en negativ påverkan på intresset bland K-Fastigheters befintliga ägare att teckna Konvertiblerna i en företrädesemission och härigenom försvåra möjligheterna att emissionen fulltecknas. Bolaget har därför gjort bedömningen att det ligger i Bolagets aktieägares intresse och är det mest fördelaktiga alternativet för K-Fastigheter att rikta emissionen av Konvertiblerna till investerare för vilka konvertibler särskilt lämpar sig att investera i. Mot denna bakgrund anser Bolagets styrelse att skälen för att genomföra konvertibelemissionen som en riktad nyemission överväger huvudregeln att kontanta nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom att villkoren för Konvertiblerna avses fastställas genom ett bookbuildingförfarande är det styrelsens bedömning att marknadsmässighet kommer att säkerställas.

Beslutet att emittera Konvertiblerna kommer att vara villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget. Kallelse till sådan bolagsstämma kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande. Bolagets största ägare, Jacob Karlsson och Erik Selin genom bolag, som tillsamman innehar cirka 70 procent av aktierna och cirka 79 procent av rösterna har förbundit sig att rösta för sådant godkännande på denna bolagsstämma. 

Carnegie Investment Bank och Pareto Securities är Joint Bookrunners i samband med den Riktade Emissionen. Setterwalls är legal rådgivare till Bolaget och Roschier är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD,
e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738-219 626

Martin Larsson vVD/Finanschef
e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon 0703-533 160

Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se, telefon: 0708-730 900

 

Detta pressmeddelande avser offentliggörandet av information som kvalificerade, eller kan ha kvalificerats, som insiderinformation enligt artikel 7(1) i förordning (EU) 596/2014 ("EU:s Marknadsmissbruksförordning"). Informationen lämnades för offentliggörande, genom de kontaktpersoner som anges ovan, den 18 september 2023, kl. 06:50 CET.

Framåtblickande uttalanden
DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN. DESSA UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM KAN LEDA TILL ATT DE FAKTISKA RESULTATEN AVVIKER VÄSENTLIGT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT ERBJUDA KONVERTIBLERNA, DE FÖRVÄNTADE VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT KUNNA GENOMFÖRA ERBJUDANDET, DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, UPPFYLLANDET AV SEDVANLIGA STÄNGNINGSVILLKOR MED AVSEENDE PÅ ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA, RÅDANDE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN, DEN FÖRVÄNTADE ANVÄNDNINGEN AV NETTOINTÄKTERNA FRÅN ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA  OCH EFFEKTEN AV ALLMÄNNA EKONOMISKA, INDUSTRIELLA ELLER POLITISKA FÖRHÅLLANDEN. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN KAN IDENTIFIERAS GENOM ANVÄNDANDET AV ORD SOM ”KAN”, ”KOMMER”, ”FÖRVÄNTAR”, ”AVSER” OCH LIKNANDE UTTRYCK. DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN FRÅN EMITTENTENS LEDNING SOM, ÄVEN OM DE ANSES VARA RIMLIGA, ÄR FÖRENADE MED OSÄKERHETSFAKTORER OCH FÖREMÅL FÖR ETT ANTAL RISKER. DE FAKTISKA RESULTATEN KAN KOMMA ATT AVVIKA VÄSENTLIGT FRÅN DE FÖRUTSEDDA ELLER FÖRVÄNTADE RESULTATEN SOM ANGES I EMITTENTENS FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN. PRESUMTIVA INVESTERARE BÖR INTE FÄSTA OTILLBÖRLIG VIKT VID DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN, SOM ENDAST GÄLLER FÖR DATUMET HÄRAV. ALLA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN ÄR I SIN HELHET FÖRBEHÅLLNA DETTA VARNANDE MEDDELANDE, OCH EMITTENTEN ÅTAR SIG INGEN SKYLDIGHET ATT REVIDERA ELLER UPPDATERA DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR ATT ÅTERSPEGLA HÄNDELSER ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM INTRÄFFAT EFTER DATUMET FÖR DETTA PRESSMEDDELANDE, UTOM NÄR DET KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Viktig information
INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER ERBJUDANDET ELLER PUBLICERAT MATERIAL ANGÅENDE KONVERTIBLERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖRBINDER SIG GENTEMOT EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS ATT INFORMERA SIG OM, OCH ATT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, DESS TERRITORIER ELLER PROVINSER (TILLSAMMANS ”USA”), AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING OM NÅGOT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. DET ÄR INTE HELLER NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT ELLER HOS NÅGON ANNAN REGULATORISK MYNDIGHET FÖR VÄRDEPAPPER I NÅGON STAT ELLER JURISDIKTION I USA OCH INGA AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I EMITTENTEN FÅR ERBJUDAS, SÄLJAS, PANTSÄTTAS, UPPTAS, UTNYTTJAS, ÅTERFÖRSÄLJAS, AVSTÅS FRÅN, ÖVERLÅTAS ELLER LEVERERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, UTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR I NÅGON DELSTAT ELLER ANNAN JURISDIKTION I USA. VÄRDEPAPPRENA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE GODKÄNTS UNDERKÄNTS ELLER REKOMMENDERATS AV AMERIKANSKA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, NÅGON DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET USA ELLER ANNAN MYNDIGHET I USA. INTE HELLER HAR NÅGON SÅDAN MYNDIGHET BEDÖMT ELLER UTTALAT SIG OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI. INGET ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN LÄMNAS I USA.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ETT EVENTUELLT ERBJUDANDE ÄR ENDAST ADRESSERAT OCH RIKTAT TILL   PERSONER SOM ÄR ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I DEN MENING SOM AVSES I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE") I STORBRITANNIEN OCH MEDLEMSSTATER I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (”EES”). MED UTTRYCKET “PROSPEKTFÖRORDNINGEN” AVSES FÖRORDNING (EU) 2017/1129 OCH FÖRORDNING (EU) 2017/1129 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”).

ENDAST I SYFTE ATT UPPFYLLA de PRODUKTSTYRNINGskrav SOM ÅTERFINNS I: (A) europaparlamentets och rådets DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE (”MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593 sOM KOMPLETTERar MIFID II; (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER I EES; (D) FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA (”UK MIFIR”); OCH (E) FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (TILLSAMMANS, ”PRODUKTSTYRNINGSKRAV”), SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT ANSVAR, SÅVÄL UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR, SOM NÅGON ”TILLVERKARE” (I DEN MENING SOM AVSES enligt PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN) ANNARS KAN HA MED ANKNYTNING DÄRTILL, HAR KONVERTIBLERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKT­GODKÄNNANDE­PROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT: (I) KONVERTIBLERNAS MÅLMARKNAD (A) I EES ENDAST UTGÖR GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER SÅSOM DE DEFINIERAS I MIFID II OCH (B) I STORBRITANNIEN GODTAGBARA MOTPARTER (SÅSOM DE DEFINIERAS I FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK) OCH PROFESSIONELLA KUNDER (SÅSOM DE DEFINIERAS I UK MIFIR); OCH (II) ALLA KANALER FÖR DISTRIBUTION AV KONVERTIBLERNA TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFFESIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. ENVAR SOM sedermera ERBJUDER, SÄLJER ELLER REKOMMENDERAR KONVERTIBLERNA (”DISTRIBUTÖR”) BÖR BEAKTA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EMELLERTID ÄR EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER MIFID II ELLER FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE KONVERTIBLERNA (GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA PRODUCENTERNAS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH BESTÄMMA LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGen PÅVERKAR INTE EVENTUELLA KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER HÄNFÖRLIGA TILL KONVERTIBLERNA.

MÅLMARKNADSBEDÖMNING UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE: (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER UK MIFIR; ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD ÖVERHUVUDTAGET AVSEENDE KONVERTIBLERNA.

KONVERTIBLERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS OCH SKA INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN. fÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE (A) I EES, EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV FÖLJANDE: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (11) ARTIKEL 4(1) I MIFID II; ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I DIREKTIV (eu) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFFESIONELL KUND ENLIGT PUNKT (10) I artikel 4(1) I MIFID II och (b) i storbritannien, en person som är en (eller flera) av följande: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2 AV FÖRORDNINGEN (EU) NR 2017/565 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 I STORBRITANNIEN (“FSMA”) OCH ALLA REGLER ELLER FÖRORDNINGAR SOM HAR UTFÄRDATS ENLIGT FSMA FÖR ATT GENOMFÖRA DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2(1) I FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK NATIONELL LAGSTIFTNING GENOM EUWA.

FÖLJAKTLIGEN HAR INTE SÅDANT FAKTABLAD SOM KRÄVS ENLIGT EUROPAPARLAMENETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1286/2014, (”PRIIPS-FÖRORDNINGEN”) I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE ELLER PRIIPS-FÖRORDNINGEN SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA (“BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN”) FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLER ELLER TLLGÄNGLIGGÖRANDE AV KONVERTIBLER PÅ ANNAT SÄTT TILL EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN UPPRÄTTATS OCH DÄRAV KAN DET VARA FÖRBJUDET ENLIGT PRIIPS-FÖRORDNINGEN ATT ERBJUDA ELLER SÄLJA ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRA KONVERTIBLER I EES ELLER STORBRITANNIEN OCH/ELLER DEN BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAS DÄRUTÖVER I STORBRITANNIEN ENBART TILL, OCH RIKTAS ENBART TILL, KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET I FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE (”ORDERN”) OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN, OCH (II) TILL NÅGON DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVISAS TILLSAMMANS TILL SOM "RELEVANTA PERSONER"). DETTA PRESSMEDDELANDE SKA INTE LIGGA TILL GRUND FÖR ÅTGÄRDER ELLER FÖRLITAS PÅ (I) I STORBRITANNIEN, AV PERSONER SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH (II) NÅGON MEDLEMSSTAT I EES, AV PERSONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENBART TILLGÄNGLIGT FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ENDAST ENGAGERA RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATER INOM EES.

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER BÖR ENDAST GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV EN OBEROENDE GRANSKNING AV EN PRESUMPTIV INVESTERARE AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. VARKEN JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I, DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖREMÅL FÖR ÄNDRING I DESS HELHET UTAN FÖRVARNING FRAM TILL CLOSINGDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER STAMAKTIER SOM EMITTERAS ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA OCH SOM OMFATTAS AV KONVERTBLERNA (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNA, ”VÄRDEPAPPREN”). VARKEN EMITTENTEN ELLER JOINT BOOKRUNNERS LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN AV VÄRDEPAPPREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPREN ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR.

JOINT BOOKRUNNERS AGERAR PÅ UPPDRAG AV EMITTENTEN OCH INGEN ANNAN MED ANLEDNING AV KONVERTIBLERNA OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT NÅGON ANNAN PERSON FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV DET SKYDD SOM LÄMNAS KUNDER TILL JOINT BOOKRUNNERS ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV RÅDGIVNING MED ANLEDNING AV VÄRDEPAPPREN.

VAR OCH EN AV EMITTENTEN OCH JOINT BOOKRUNNERS OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCLKIGEN ALLA SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN ATT UPPDATERA, GRANSKA ELLER REVIDERA NÅGOT UTTALANDE I DETTA PRESSMEDDELANDE, OAVSETT PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER ANNAT.

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 4 000 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 14,3 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 528 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com