K-Fastigheter etablerar grönt ramverk och avser att emittera obligationer

Två år efter börsintroduktionen överväger K-Fastigheter att emittera SEK-denominerade seniora icke säkerställda gröna obligationer.

K-Fast Holding AB (publ) (”K-Fastigheter”) har mandaterat Danske Bank och Nordea att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 29 november 2021 för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke säkerställd grön obligation inom ett ramverk om 2 miljarder kronor och förfall omkring den 31 mars 2025. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Det gröna ramverket har utformats i linje med Green Bond Principles framtagna av ICMA (International Capital Market Association) och har utvärderats av en oberoende tredje part, Cicero Shades of Green. Ramverket samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått en ”Light green”-bedömning från Cicero Shades of Green.

Det gröna ramverket och second opinion finns att läsa här: k-fastigheter.com/for-investerare/presentation

Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med det gröna ramverket vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter. Danske Bank och Nordea har agerat joint green structuring advisors i framtagandet av det gröna ramverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Karlsson, VD, e-post: jacob.karlsson@k-fastigheter.se, telefon: 0738 219 626
Martin Larsson, vVD/Finanschef, e-post: martin.larsson@k-fastigheter.se, telefon: 0703 533 160
Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 26 november 2021.

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 300 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com