Kallelse Till Årsstämma 2021 i Bio-Works Technologies AB

Aktieägarna i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 maj 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de beslut som stämman fattar offentliggörs den 21 maj 2021, efter att utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 12 maj 2021,
 • dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under avsnittet ”Poströstning” nedan i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021. Anmälan till stämman kan endast göras genom att avge poströst.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 12 maj 2021 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 17 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på www.bio-works.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Bio-Works AB Technologies AB, ”Årsstämma”, Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala eller med e-post till info@bio-works.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast den 20 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en person att justera stämmans protokoll.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelse och styrelseordförande.
 13. Val av revisor.
 14. Beslut om principer för utseende av valberedning.
 15. Beslut om ändring av bolagsordning.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Peter von Ehrenheim föreslås till årsstämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som valberedningen föreslår.

Punkt 2 – Val av en person att justera stämmans protokoll

Styrelsen föreslår att Jan Berglöf utses att jämte ordföranden justera protokollet, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Protokolljusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av protokolljusteraren.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att utdelning inte ska utgå.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att:

 • antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter, och
 • antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

 • 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,
 • utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott, samt
 • revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

 • omval av styrelseledamöterna Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt, Johan Sedihn samt Patrick Van de Velde, och
 • Peter von Ehrenheim föreslås till styrelseordförande.

Styrelseledamoten Thomas Eklund och styrelsesuppleanten Thomas Pollare har undanbett sig omval.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works Technologies hemsida, www.bio-works.com.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”). PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer att utses till huvudansvarig för revisonen, förutsatt att omval sker. 

Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget fortsättningsvis ska ha en valberedning och att följande principer ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete.

Årsstämman ger i uppdrag åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring ska tas i beaktande. Dessa tre ägare ska vardera utse en representant. Styrelsens ordförande kan vid behov adjungeras till valberedningen. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart tillkännages på bolagets webbplats.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

a. förslag till styrelse

b. förslag till styrelseordförande

c. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete

d. förslag till revisorer

e. förslag till arvode till bolagets revisorer

f. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Dessa principer föreslås gälla tills vidare och till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att justera paragraf 1 och paragraf 8 stycke 2 i bolagsordningen med anledning av vissa förändringar i lag.

1. Firma/Företagsnamn

Nuvarande lydelse

”Bolagets firma är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).”

Föreslagen lydelse

”Bolagets företagsnamn är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).”

8. Kallelse

Nuvarande lydelse

”För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Föreslagen lydelse

”För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 30 415 746 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bio-Works AB Technologies AB, ”Årsstämma”, Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala eller via e-post till info@bio-works.com. Frågorna ska vara bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på www.bio-works.com, och hos bolaget på adress Virdings Allé 18, Uppsala, senast den 16 maj 2021. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala, och på bolagets hemsida, www.bio-works.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 0735 189 082. Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig hos bolaget på ovanstående adress.

Uppsala i april 2021

Bio-Works Technologies AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the AGM of Bio-Works Technologies will be available in English on www.bio-works.com

Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-19 09:00 CET.

For more information, please visit the Bio-Works homepage at, www.bio-works.com or contact: Jonathan Royce, CEO, e-mail: jonathan.royce@bio-works.com, phone: +46 70 1434143.

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på First North. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.