Nyfosa har upprättat ett grönt finansieringsramverk och överväger emission av grönt obligationslån samt offentliggör villkorat återköpserbjudande av bolagets utestående obligation

Pressmeddelande

Nyfosa AB (publ) (”Nyfosa” eller ”Bolaget”) har givit Danske Bank och SEB i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera investerarmöten med start den 22 april i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett tre-årigt grönt icke säkerställt seniort obligationslån med rörlig ränta (de ”Nya Gröna Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Emissionslikviden från den tilltänkta transaktionen kommer att användas i enlighet med bolagets nyligen etablerade gröna finansieringsramverk och inkludera finansiering eller refinansiering av gröna tillgångar och investeringar i energieffektiviseringar, samt för återköp av delar av bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall i maj 2022 och ISIN SE0012569655 (”2019/2022 Obligationerna”).

Det gröna finansieringsramverket är upprättat i enlighet med Green Bond Principles framtagna av International Capital Markets Association (ICMA) och har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO Shades of Green. Det gröna finansieringsramverket samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder har fått en ”Medium Green” bedömning från CICERO Shades of Green. SEB har agerat rådgivare avseende upprättandet av ramverket. Ramverket och second opinion finns att tillgå på:

Grönt finansieringsramverk: https://nyfosa.se/app/uploads/2021/04/Nyfosa_GFF_2021.pdf

Second opinion: https://nyfosa.se/app/uploads/2021/04/Second-Opinion-Nyfosa-14Apr2021.pdf

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Nyfosa erbjuda innehavare av 2019/2022 Obligationerna att delta i ett återköp mot kontant vederlag där Nyfosa köper tillbaka upp till cirka 500 MSEK till ett pris om 101,85 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet löper ut den 23 april kl. 12:00 CEST om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för återköpserbjudandet förväntas erläggas omkring den 30 april. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna. Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 19 april (”Återköpsdokumentet”) som hålls tillgängligt (endast på engelska) här: https://nyfosa.se/investerare/obligation/

För mer information, vänligen kontakta:  
Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87

 

Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 09:30 CEST.

Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vår opportunistiska investeringsstrategi möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier, men vi prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 december 2020 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 29,4 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.