Kallelse till extra bolagsstämma 2022 i Arlandastad Group AB (publ)

Aktieägarna i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den...