Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, och
 • anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 skriftligen till Colabitoil Sweden AB, Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-1185965 alternativt 0771-1185969 eller per e-post till ir@colabitoil.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medföra aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.colabitoil.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 854 378 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om
    a)       fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b)       dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
    c)       ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
12. Beslut om utseende av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner.
14. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda.
15. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till styrelseledamot.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)
Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, att en styrelsesuppleant ska utses, att ett revisionsutskott ska inrättas samt att arvode ska utgå med dels
100 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 70 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag till arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott kommer presenteras i fullständiga förslag till beslut som kommer hållas tillgängliga på bolagets hemsida. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)
Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot föreslås Karin Svärd Hertel. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant föreslås Per-Erik Holmgren. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:

 • Christer Sundin representerande eget innehav, och 
 • Lennart Sjögren representerande eget innehav.

Till ordförande i valberedningen föreslås Christer Sundin.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 885 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda (punkt 14)

Aktieägaren Daniel Trabold föreslår att årsstämman i Colabitoil Sweden AB AB (publ), org. nr. 556478-4485, (”Bolaget”) beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

 1. Emission av teckningsoptioner 2018/2021

Emissionen vilken omfattar högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Antal emitterade teckningsoptioner
  Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 400 000 nya aktier i Bolaget.

 2. Teckningsrätt
  Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även Colabitoil Fastigheter AB, org.nr. 559075-2043, (”Colabitoil Fastigheter”).
 •  Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, exkluderande VD Jan Nordlöf och Daniel Trabold, får erbjudas och tilldelas totalt högst 250 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 70 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 •  Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 50 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 2 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 •  Colabitoil Fastigheter får teckna högst 80 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan.
 1. Emissionskurs
  Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 17 maj 2018 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 135 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 3 maj 2018 till och med 17 maj 2018, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.
 1. Tid för teckning
  Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 18 maj 2018 till och med den 25 maj 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

   

 2. Tilldelningsbeslut och betalning
  Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 30 maj 2018. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 8 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

   

 3. Teckningsoptioner riktade till Colabitoil Fastigheter
  Rätt att teckna 80 000 teckningsoptioner tillfaller Colabitoil Fastigheter. Teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Colabitoil Fastigheter för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna skall reserveras för framtida tilldelning till personer som nyanställs i Bolaget efter första tilldelningsomgången, dock senast den 31 december 2018. Högst 40 000 av de reserverade teckningsoptionerna kan tilldelas enskild tecknare. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna skall beräknas med Black & Scholes modellen i samband med tilldelning.

   

 4. Ökning av aktiekapitalet
  Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst
  66 667,0 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. 

Villkor teckningsoptioner

 1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
  Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

   

 2. Utdelning
  Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

   

 3. Omräkningsvillkor m.m.
  Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

   

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och styrelseledamöter i Bolaget samt till framtida rekrytering av personer i bolaget och nytillträdda styrelseledamöter varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

 1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 400 000 aktier och aktiekapitalet öka med 66 667,0 kronor;
 1. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 4,3 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 1. Förslag till beslut om godkännande av engångsersättning

Varje anställd i Bolaget som tecknar sig för teckningsoptioner av serie 2018/2021 är berättigade till engångsersättning för samtliga teckningsoptioner som deltagaren väljer att teckna.

Engångsersättning ska betalas när den aktuella riktade emissionen har godkänts av stämman i bolaget och efter det att deltagaren har tecknat sig för och tilldelats teckningsoptioner enligt villkoren för den riktade emissionen. Deltagaren åtar sig att använda ersättningen för betalning av teckningsoptioner för vilka denne har tecknat sig.

Engångsersättningen ska uppgå till det belopp som den anställde i Bolaget skall erlägga som ersättning för tilldelade teckningsoptioner (inklusive beräknad preliminär skatt för den anställde) i enlighet med villkoren i den riktade emissionen. Ersättningen skall inte ligga till grund för semesterersättning eller vara pensionsgrundande.

Bedömda kostnader 

Teckningsoptioner till anställda

Bedömningen görs att den riktade emissionen kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader (engångsersättningar), dels i form av sociala avgifter.

Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till styrelseledamot (punkt 15)

Aktieägaren Daniel Trabold föreslår att årsstämman i Colabitoil Sweden AB AB (publ), org. nr. 556478-4485, (”Bolaget”) beslutar om en riktad emissionen av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget enlighet med punkt 14 även omfattar den föreslagna styrelseledamoten Karin Svärd Hertel enligtföljande.

 •  Styrelseledamoten Karin Svärd Hertel får erbjudas och tilldelas totalt högst 20 000 teckningsoptioner.

Motiv till erbjudande 

Särskilda skäl

Karin Svärd Hertel är utbildad Civilingenjör med inriktning kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Karin tillför styrelsen spetskompetens och erfarenhet inom framförallt kemiteknik som är central för Bolagets långsiktiga utveckling.  

Bedömda kostnader 

Teckningsoptioner till styrelseledamot

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckningsoptioner riktade till styrelseledamoten.


Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksvägen 53 i Norrsundet samt på bolagets webbplats (www.colabitoil.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Norrsundet i april 2018
Colabitoil Sweden AB (publ)
STYRELSEN

Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR
Telefon: 0739-81 44 12
E-post: daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning  av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com