Kallelse till årsstämma i Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group inkallar härmed till årsstämman i Freetrailer Group A / S, som kommer att äga rum den 27 november kl. 17.00-19.00 på följande adress: Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark

Agenda

1. Val av ordförande

2. Bolagets verksamhet under det gångna året

3. Styrelsens rapport av den reviderade årsredovisningen för godkännande

4. Beslut om användning av vinst eller täckning av förluster enligt de godkända kontona

5. Val av styrelse

6. Val av revisor

7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Anmälan till bolagsstämman måste ske via www.freetrailer.com/dk/generalforsamling

Här är det också möjligt att ta emot årsredovisningen per. post före mötet och registrera dig till vår E-mail lista

Fördjupning av punkterna på dagordningen

1. Val av ledare

2. Styrelsen föreslår att den muntliga rapporten om bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret beaktas av årsstämman

3. Styrelsen föreslår att årsredovisningen för år 2018 antas av årsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från och med 13 november

4. Styrelsen föreslår att ingen utdelning fördelas för räkenskapsåret 2017/2018 och att vinsten överförs till eget kapital

5. Enligt bolagsordningen avgår de ledamöter som väljs av stämman varje år. Val sker för perioden fram till nästkommande årsstämma

Styrelsen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter:

  • Michael Bartorff
  • Dan Takiar Petersen
  • Niels Frederiksen
  • Thomas Munksgaard
  • Allan Sønderskov Darré

6. Förvaltningsrådet föreslår omval av Statsautoriseret bokföringsföretag Kreston CM

7. Det finns inga punkter under eventuella förslag 

STYRELSEN

Delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 november 2018. Anmälan om deltagande kan göras per e-post MT@freetrailer.com eller skriftligen under adressen Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden anges.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste vid anmälan, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, bifoga ett depåutdrag visande innehav av aktier i Freetrailer Group A/S per 23 november 2018.

Fullmakter, registreringsbevis, depåutdrag och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast den 23 november under adress Sydmarken 31, 2860 Søborg, Danmark eller per e-post MT@freetrailer.com

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare
E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.