Kallelse till årsstämma i Nordic Asia Investment Group 1987 AB (publ)

Aktieägarna i det publika bolaget Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr. 559226–8352, kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022 på bolagets kontor med adress Sankt Eriksgatan 63B, 112 34, Stockholm.

 • Rösträttsregistrering påbörjas kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas
 • Stämman påbörjas kl. 14.00

Förutsättningar för deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 13 maj 2022,
 • dels anmäla sig genom att meddela sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget. Anmälan sker via e-post till anmalan@nordicasiagroup.com eller per post till bolaget på ovan angiven adress.
  • I anmälan ska anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt i förekommande fall, antal biträden (högst två).
  • Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
  • Sista dag för anmälan till stämman är tisdagen den 17 maj 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 13 maj 2022 vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 17 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägare undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan (registreringsbevis får inte vara äldre än ett år). Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen.

 • För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till bolagets adress (Nordic Asia Investment Group 1987 AB, Sankt Eriksgatan 63B, 112 34, Stockholm) senast torsdagen den 19 maj 2022
 • Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
 • Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.nordicasiagroup.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Beslut om:
  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021
 10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 14. Beslut om avsättning till reservfond
 15. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9b – disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,08 kr per stamaktie (aktieklass A och B), motsvarande totalt 2 955 198 kr, och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Utdelningsbeloppet motsvarar portföljbolagens förväntade utdelningar under 2022.

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara onsdagen den 25 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 maj 2022.

Punkterna 2, 10 och 11 – val av ordförande, fastställande av arvode till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisor

Större aktieägare i bolaget har föreslagit följande:

 • Att Michael Thurow väljs till ordförande för stämman,
 • Att styrelsearvode för år 2022 ska uppgå till 75 000 kr för vardera styrelseledamot (med undantag för VD) och 135 000 kr för styrelseordförande. Ersättningen är oförändrad mot föregående period,
 • Att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
 • Att omval sker av styrelseledamöterna Jonas Olavi, Johan Roslund,
  Gabriella Krook Eriksson och Yining Wang. Michael Thurow avböjer från omval för att istället övergå till en roll som senior rådgivare för att stötta ledningen och bolagets verksamhet i Kina och Asien. Till ny ordförande föreslås Johan Roslund.
 • Att Grant Thornton omväljs till revisor, varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

 • Styrelsen föreslår att intervallet för aktiekapitalet ökas från 1 350 000 – 5 400 000 kr till 3 000 000 – 12 000 000 kr,
 • Styrelsen föreslår att intervallet för antalet aktier ökas från
  13 500 000 – 54 000 000 aktier till 30 000 000 – 120 000 000 aktier,
 • Styrelsen föreslår att inlösenförbehållet i bolagsordningen kompletteras så att det anges att vid inlösen av aktier ska ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsättas till reservfonden.

Motivet till ökningen av intervallet för aktiekapitalet och antalet aktier är att öka utrymmet för eventuella framtida nyemissioner.

Motivet till tillägget om avsättning till reservfonden vid inlösen av aktier är att inlösen av aktier då kan verkställas utan stämmobeslut avseende avsättning till reservfonden.

Med anledning härav föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av punkterna 4, 5 och 11 i bolagsordningen i enlighet med nedan.

§ 4

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 1 350 000 kronor och högst 5 400 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5

Nuvarande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 13 500 000 och högst 54 000 000.

Föreslagen lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 11, tillägg sist i andra textstycket från slutet

När beslut om inlösen av aktier fattas, ska ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsättas till reservfonden om erforderliga medel finns tillgängliga.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutspunkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med möjlighet att besluta om bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av högst det antal aktier som bolagsordningen tillåter.

Skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och växa bolagets förvaltade kapital. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutspunkt 14 – Beslut om avsättning till reservfond

Under perioden 2–13 maj 2022 har aktieägare möjlighet att ansöka om inlösen av aktier enligt inlösenförbehållet i § 11 i bolagsordningen. Inlösen av aktier innebär en minskning av aktiekapitalet och styrelsen avser, mot bakgrund härav, att göra en avsättning till reservfonden med ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet. Om ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsätts till reservfonden krävs inte Bolagsverkets tillstånd för att verkställa minskningen av aktiekapitalet.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om att avsättning till reservfonden görs och att denna uppgår till högst 500 000 kr. I det fall inlösen ej begärs ska någon avsättning inte göras.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Handlingar och övrig information

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida (www.nordicasiagroup.com) i enlighet med vad som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar kan även skickas i förväg via e-post till anmalan@nordicasiagroup.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 37 939 981 aktier, varav

 • 1 300 000 aktier av serie A (stamaktier med 10 röster per aktie)
 • 35 639 981aktier av serie B (stamaktier med 1 röst per aktie)
 • 1 000 000 aktier av serie C (preferensaktier med 10 röster per aktie)

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2022

STYRELSEN

Nordic Asia Investment Group 1987 AB
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Yining Wang, VD

Telefon: +46 (0) 76 286 43 46

E-post: yining@nordicasiagroup.com

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 31 761 22 30 samt e-post: info@partnerfk.se.

OM NORDIC ASIA

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia”, ”bolaget”) är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.