Kallelse till årsstämma i Safello Group AB

Aktieägarna i Safello Group AB, org.nr 556892-3550 (”Safello” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 16.00 på MAQS Advokatbyrå AB:s kontor med adress Stureplan 19 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 15.30.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen 25 april 2023, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträtts­registrerar aktierna senast torsdagen den 27 april 2023, samt
 2. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud”, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” i sådan tid att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 april 2023.
   

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast torsdagen de 27 april 2023 anmäla detta till Bolaget

 1. genom post till Safello Group AB, WeWork Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2023”), eller
 2. genom e-post till Safello Group AB, agm@safello.com (ange ”Årsstämma 2023” i ämnesraden).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser ta med sig biträden så bör detta anges samt antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Safello Group AB, WeWork Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2023”) i god tid före stämman och gärna senast torsdagen 27 april 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.safello.com.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning ska använda ett formulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.safello.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara Bolaget tillhanda, per post eller e-post på sätt som anges ovan, senast den 27 april 2023. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill poströsta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.safello.com.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela post­rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör under­rätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 27 april 2023.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Anförande från verkställande direktör
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör:
   1. Jacob Jacobsson (ledamot)
   2. Knut Pederson (ledamot)
   3. Sepehr Alavi (ledamot)
   4. Frank Schuil (ledamot och verkställande direktör)
 10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
 11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelse:
   1. Frank Schuil (styrelsens ordförande)
   2. Jacob Jacobsson (ledamot)
   3. Sepehr Alavi (ledamot)
   4. Viktor Fritzén (ledamot)
 13. Val av revisor
 14. Beslut att anta ny bolagsordning
 15. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda och/eller konsulter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
 16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna
 17. Beslut om justeringsbemyndigande
 18. Stämmans avslutande

Aktieägares beslutsförslag

Följande beslutsförslag har framlagts av aktieägaren David Hedqvist.

10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa års­stämma. Vidare föreslås att en revisor utses för tiden intill nästa årsstämma.

11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (samma nivåer som föregående år): årligt arvode om 100 000 kr till styrelsens ordförande och till ledamot som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess största aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar fem (5) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget).

Om stämman beslutar enligt förslaget till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 300 000 kr.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Frank Schuil, Jacob Jacobsson och Sepehr Alavi, samt nyval av Viktor Fritzén.

Till styrelsens ordförande föreslås Frank Schuil.

Viktor Fritzén har en magisterexamen i företagsekonomi med finans som huvudämne, Handelshögskolan i Stockholm. Viktor har erfarenhet av styrelseuppdrag i åtskilliga noterade och onoterade bolag inom finansbranschen, såsom Avanza och CoinShares. Han var tidigare CFO på Leovegas gaming group, som han deltog i att växa från startup till börsbolag. Viktor inledde sin karriär inom equity research på Goldman Sachs och har sedan dess haft ett flertal roller inom investment banking inom teknologisektorn. Han är styrelseordförande i Appjobs Sweden AB samt styrelseledamot i CoinShares International Ltd, Beyond Zebra AB, Cithara BidCo AB, Cithara HoldCo AB och StickerApp Holding AB. Viktor är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Han innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

13. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsBolaget WeAudit Sweden AB (WeAudit). WeAudit har meddelat att för det fall WeAudit utses till revisionsbolag kommer Mikael Köver även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna

A. Emission av teckningsoptioner B 2023/2026

Det föreslås att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående villkor.

 1. Antal teckningsoptioner som ska ges ut
  Bolaget ska emittera högst 413 043 teckningsoptioner.

   
 2. Ökning av aktiekapitalet
  Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 413 043 teckningsoptioner ökas med 20 652,15 kr (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kr) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

   
 3. Teckningsrätt
  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter i Bolaget i enlighet med den teckningsprincip som framgår under punkten 10 “Teckning” nedan. Överteckning ska inte kunna ske.

   
 4. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka incitamentet för nyckelpersoner vilka anses vara kritiska för Bolagets fortsatta utveckling i syfte att främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande.

   
 5. Teckningstid
  Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden från och med den 14 maj 2023 till och med den 8 juni 2023.

   
 6. Teckningskurs och betalning
  Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris såsom närmare beskrivs under punkten 7 “Pris och värdering” nedan. Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant till Bolagets angivna bankkonto senast den 15 juni 2023.

   
 7. Pris och värdering
  Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor och priset (optionspremien) ska fastställas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska fastställas av en oberoende rådgivare.  

  Marknadsvärdet har preliminärt beräknats till 0,89 kr per option baserat på en aktiekurs om 3,89 kr (stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2023), en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 2,36 procent, en volatilitet om 75,5 procent och en genomsnittlig förväntad utdelning om 0 procent under löptiden. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas teckning av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
   

 8. Villkor för teckningsoptionerna

  (i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

  (ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 300 procent av Referenskursen (såsom definierat nedan).

  ”Referenskursen” uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den bolagsstämma som föreslås fatta beslut om incitamentsprogrammet. Referenskursen och teckningspriset beräknat i enlighet med ovan ska avrundas till närmaste 0,01 kr, varav 0,005 kr ska avrundas nedåt.

  (iii) Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 september 2026 eller sådant tidigare eller senare datum som framgår av optionsvillkoren enligt punkt (v) nedan.

  (iv) De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

  (v) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna (optionsvillkoren) kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.safello.com, och kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Enligt villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av bli föremål för omräkning i vissa fall.
   

 9. Bemyndigande
  Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av teckningsoptionerna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att företa smärre justeringar av beslutet fattat vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

   
 10. Teckning
  Teckning av teckningsoptioner får ske enligt följande principer.

  (i) Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer styrelseledamöter i Bolaget enligt tabellen nedan (”Deltagarna”). Teckning förutsätter att personen i fråga är styrelseledamot vid tidpunkten för teckning.
   

  Deltagare Maximal teckning
  Frank Schuil  223 043
  Jacob Jacobsson 115 000
  Viktor Fritzén 75 000

  (ii) Teckning får endast ske om Deltagaren samtidigt oåterkalleligen erbjuder Bolaget att återköpa samtliga av Deltagarens eventuella teckningsoptioner av serie B 2021/2024. 

  (iii) I samband med Deltagarnas teckning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om Deltagarens engagemang hos Bolaget upphör eller om Deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.

 1.  Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
 1. Utspädningseffekt
  Om samtliga 413 043 teckningsoptioner B 2023/2026 nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 1,98 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

   
 2. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
  Bolaget har vid tiden för årsstämman två utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Bolaget har ett incitamentsprogram för ledning och anställda (Serie M 2021/2024) som omfattar totalt 891 068 tecknade och betalda teckningsoptioner, och ett för Bolagets styrelseledamöter samt styrelseordförande som är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare (dvs. i förhållande till aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget) (Serie B 2021/2024) som omfattar totalt 100 000 tecknade och betalda teckningsoptioner. Bortsett från kretsen av deltagare gäller samma villkor för båda programmen vilka sammanfattas nedan. Bolaget har återköpt totalt 217 360 av nämnda teckningsoptioner.

  Teckningsoptionerna tecknades till marknadspris om 0,69 kr per teckningsoption, beräknat av en oberoende rådgivare baserat på Black and Scholes värderingsmodell. Programmen löper under tre år och varje teckningsoption ger rätten att förvärva en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 23,63 kr under perioden 1 mars till 30 april 2024. Om samtliga teckningsoptioner i båda programmen M 2021/2024 och B 2021/2924, som inte har återköpts, nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget om cirka 3,65 procent, dock med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje option berättigar till teckning av i enlighet med tillämpliga optionsvillkor.

  För det fall samtliga av Deltagarnas teckningsoptioner av serie B 2021/2024 återköps enligt punkt 10 (ii) ovan, samt samtliga av Deltagarnas teckningsoptioner av serie M 2021/2024 återköps enligt ärende 15 på agendan, medför samtliga incitamentsprogram (B 2021/2024, M 2021/2024, B 2023/2026 och M 2023/2026) en utspädning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget om cirka 6,79 procent, dock med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje option berättigar till teckning av i enlighet med tillämpliga optionsvillkor.
   

 3. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget
  Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

   
 4. Beräkning av marknadsvärdet
  Marknadsvärdet har preliminärt fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av rådgivare som är oberoende i förhållande till Bolaget.

   
 5. Beredning av förslaget
  Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av ovannämnda aktieägare som därefter instruerat styrelsen att inkludera detta förslag i kallelsen. Ingen som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

   
 6. Majoritetskrav
  Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Amanda Dyberg, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar, väljs till ordförande på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 i dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

9 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

14. Beslut att anta ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets bolagsordning ändras så att aktieägare ska föranmäla eventuella biträden vid stämman, enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan därom till Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

15. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda och/eller konsulter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna

A. Emission av teckningsoptioner M 2023/2026

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner i enlighet med nedanstående villkor.

 1. Antal teckningsoptioner som ska ges ut
  Bolaget ska emittera högst 750 562 teckningsoptioner.

   
 2. Ökning av aktiekapitalet
  Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 750 562 teckningsoptioner ökas med 37 528,1 kr (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kr) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

   
 3. Teckningsrätt
  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och konsulter i Bolaget i enlighet med den tilldelningsprincip som framgår under punkten 10 “Tilldelning” nedan. Överteckning ska inte kunna ske.

   
 4. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med Bolagets aktieägare samt att främja eget aktieägande i Bolaget, i syfte att främja aktieägarvärde och Bolagets långsiktiga värdeskapande.

   
 5. Teckningstid
  Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista under perioden från och med den 14 maj 2023 till och med den 8 juni 2023.

   
 6. Teckningskurs och betalning
  Teckningsoptionerna ska förvärvas till marknadspris såsom närmare beskrivs under punkten 7 “Pris och värdering” nedan. Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant till Bolagets angivna bankkonto senast den 15 juni 2023.
   
 7. Pris och värdering
  Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor och priset (optionspremien) ska fastställas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska beräknas av en oberoende rådgivare.

  Marknadsvärdet har preliminärt beräknats till 0,89 kr per option baserat på en aktiekurs om 3,89 kr (stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2023), en löptid om 3 år, en riskfri ränta om 2,36 procent, en volatilitet om 75,5 procent och en genomsnittlig förväntad utdelning om 0 procent under löptiden. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till deltagarnas teckning av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.
   

 8. Villkor för teckningsoptionerna

  (i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

  (ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 300 procent av Referenskursen (såsom definierat nedan).

  ”Referenskursen” uppgår till den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den bolagsstämma som föreslås fatta beslut om incitamentsprogrammet. Referenskursen och teckningspriset beräknat i enlighet med ovan ska avrundas till närmaste 0,01 kr, varav 0,005 kr ska avrundas nedåt.

  (iii) Optionsrätten får utnyttjas under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 september 2026 eller sådant tidigare eller senare datum som framgår av optionsvillkoren enligt punkt (v) nedan.

  (iv) De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

  (v) De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna (optionsvillkoren) kommer senast tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.safello.com,  och kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Enligt villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av bli föremål för omräkning i vissa fall.
   

 9. Bemyndigande
  Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning av teckningsoptionerna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att företa smärre justeringar av beslutet fattat vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

   
 10. Tilldelning
  Tilldelning av teckningsoptioner ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer:

(i) Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma anställda och/eller konsulter enligt tabellen nedan (”Deltagarna”). Det totala antalet teckningsoptioner som tilldelas Deltagarna får dock inte överstiga 750 562 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter ska inte tilldelas teckningsoptioner.

Grupp Antal deltagare Deltagare Maximal tilldelning 
Grupp 1 Upp till 1 Verkställande direktör Högst 200 000 teckningsoptioner
Grupp 2 Upp till 6 Ledande befattningshavare  Högst 100 000 teckningsoptioner per person, högst 270 000 teckningsoptioner totalt
Grupp 3 Upp till 20 Övriga nyckelpersoner Högst 50 000 teckningsoptioner per person, högst 151 544 teckningsoptioner totalt
Grupp 4 Upp till 20 Övriga anställda (samt externa konsulter) Högst 20 000 teckningsoptioner per person, högst 129 018 teckningsoptioner totalt

(ii) Tilldelning får endast ske om Deltagaren samtidigt oåterkalleligen erbjuder Bolaget att återköpa samtliga av Deltagarens eventuella teckningsoptioner av serie M 2021/2024. 

(iii) Tilldelning av teckningsoptioner ska ske senast den 15 juni 2023, eller om styrelsen beslutar om att förlänga tiden för teckning och betalning, den senare dag för tilldelning som styrelsen beslutar. Tilldelning får endast ske i den utsträckning det totala antalet teckningsoptioner enligt programmet inte överstiger 750 562 teckningsoptioner.

(iv) Om någon person som har tilldelats en rätt att teckna teckningsoptioner inte vill teckna sin fulla andel ska dennes icke-tecknade teckningsoptioner kunna erbjudas till andra befintliga och nyanställda personer som ingår i de kategorier som anges i punkten (i) ovan. Det högsta antal sådana ytterligare teckningsoptioner som får tilldelas till vardera deltagare inom respektive grupp ska motsvara det högsta antal som anges i punkten (i) ovan.

(v) I samband med Deltagarnas teckning av teckningsoptioner i incitamentsprogrammet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om Deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.
 

 1.  Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
 1. Utspädningseffekt
  Om samtliga 750 562 teckningsoptioner M 2023/2026 nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 3,54 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

   
 2. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram
  Bolaget har vid tiden för årsstämman två utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Bolaget har ett incitamentsprogram för ledning och anställda (Serie M 2021/2024) som omfattar totalt 891 068 tecknade och betalda teckningsoptioner, och ett för Bolagets styrelseledamöter samt styrelseordförande som är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare (dvs. i förhållande till aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget) (Serie B 2021/2024) som omfattar totalt 100 000 tecknade och betalda teckningsoptioner. Bortsett från kretsen av deltagare gäller samma villkor för båda programmen vilka sammanfattas nedan. Bolaget har återköpt totalt 217 360 av nämnda teckningsoptioner.

  Teckningsoptionerna tecknades till marknadspris om 0,69 kr per teckningsoption, beräknat av en oberoende rådgivare baserat på Black and Scholes värderingsmodell. Programmen löper under tre år och varje teckningsoption ger rätten att förvärva en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 23,63 kr under perioden 1 mars till 30 april 2024. Om samtliga teckningsoptioner i båda programmen M 2021/2024 och B 2021/2924, som inte har återköpts, nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget om cirka 3,65 procent, dock med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje option berättigar till teckning av i enlighet med tillämpliga optionsvillkor.

  För det fall samtliga av Deltagarnas teckningsoptioner av serie M 2021/2024 återköps enligt punkt 10 (ii) ovan, samt samtliga av Deltagarnas teckningsoptioner av serie B 2021/2024 återköps enligt ärende 16 på agendan, medför samtliga incitamentsprogram (B 2021/2024, M 2021/2024, B 2023/2026 och M 2023/2026) en utspädning av det totala antalet aktier och röster i Bolaget om cirka 6,79 procent, dock med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje option berättigar till teckning av i enlighet med tillämpliga optionsvillkor.
   

 3. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget
  Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

   
 4. Beräkning av marknadsvärdet
  Marknadsvärdet har preliminärt fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av rådgivare som är oberoende i förhållande till Bolaget.

   
 5. Beredning av förslaget
  Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen och externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Ingen av Deltagarna har deltagit i utformningen av villkoren.

   
 6. Majoritetskrav
  Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

17. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 449 600.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncern­företag som avses ovan.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress WeWork Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm samt på dess hemsida, www.safello.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Stockholm i mars 2023
Safello Group AB
Styrelsen

###

För mer information, vänligen kontakta
Johan Edin, CFO, ir@safello.com

Certified Adviser
Amudova AB är Safellos certified adviser. Tel: 08-546 017 58. E-mail: info@amudova.se

Safello är Nordens ledande kryptomäklare med över 300 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com