Tillägg till informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units i Tendo AB

Detta tilläggsmemorandum har upprättats av Tendo AB med org.nr. 559094-5134, (”Tendo” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO 2) som offentliggjordes den 20 mars 2023. Tilläggsmemorandumet är en del av, och ska läsas tillsammans med det ursprungliga memorandumet. Distribution av detta tillägg till memorandumet är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnittet ”Viktig information”, på sida 2 i det ursprungliga memorandumet.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Tendo den 30 mars 2023 genom pressmeddelande benämnt ”Rättelse: Tendo beviljas bidrag från Vinnova för klinisk validering samt utveckling av generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning” offentliggjorde att Bolaget beviljats bidrag från Vinnova. Pressmeddelandet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tendoforpeople.se. Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsmemorandum har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av units i Tendo har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två handelsdagar från offentliggörandet av dokumentet, det vill säga senast den 3 april 2023. Återkallelse ska ske till Nordic Issuing AB via e-post info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för förvärv av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av units i Tendo behöver inte vidta några åtgärder. Memorandumet och detta tilläggsmemorandum finns tillgängliga på Bolagets (www.tendoforpeople.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

För fullständiga villkor och övrig information hänvisas till det ursprungliga memorandumet.

Tillägg till avsnittet ”Väsentliga avtal och samarbeten”

Bolagets pressmeddelande den 30 mars 2023 föranleder följande tillägg i avsnittet ”Väsentliga avtal och samarbeten” på s. 10 i det ursprungliga memorandumet, med en ny rubrik benämnd ”Projektsamarbete”:

Tendo beviljades i mars 2023 ett bidrag på 3 MSEK från Vinnova för utlysningen ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2022”, för klinisk validering samt utveckling av generisk version av Tendo OneGrip inför CE-märkning. Bidraget är ett maximalt bidrag under projekttiden och är uppdelat på bidrag till Tendo på 2 702 515 SEK och Tendos samarbetspartner Sigma Lundinova AB på 297 485 SEK. Maximal andel som bidraget får utgöra av de stödberättigande kostnaderna är 35 procent. Förutsatt att projektet påbörjas pågår det från april 2023 till maj 2024 och bidraget betalas ut i omgångar efter att uppnådda delmål rapporteras till Vinnova. Utbetalningsplanen, som framgår nedan, är preliminär och kan justeras beroende på den faktiska förbrukningen av Bolagets medel.

  • 2023-05-02 – 666 666 SEK
  • 2023-08-01 – 666 667 SEK
  • 2023-10-17 – 666 667 SEK
  • 2024-02-06 – 800 000 SEK
  • 2024-05-14 – 200 000 SEK

Utbetalningsplanen är preliminär och kan justeras beroende på den faktiska förbrukningen av Bolagets medel, den förutsätter också att Tendo följer projektplanen och rapporterar enligt anvisningar från Vinnova.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: +46 (0)76 021 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

För mer information om företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.