Kallelse till extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

Aktieägarna i 24SevenOffice Scandinavia AB (publ), 559120-8870 (“Bolaget” eller “24SevenOffice”), kallas härmed till extra bolagsstämma  den 11 januari 2018 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Partner Fondkommission AB, Biblioteksgatan 1, 111 46 Stockholm. 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 4 januari 2018,
  • samt för att underlätta administrationen bör aktieägare anmäla sig till bolaget senast 4 januari 2018 skriftligen på adress 24SevenOffice AB (publ), c/o Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg eller via e-post till ir@24sevenoffice.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person‐ eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före lördagen den 4 januari 2018, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år, såvida inte kortare giltighetstid har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.24sevenoffice.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Val av styrelseledamot

8. Stämmans avslutande

Punkt 7 Val av ytterligare en styrelseledamot 

Stämman föreslås att till ny styrelseledamot välja Henrik Valselius att tillsammans med Karl Anders Grønland, Ståle Risa och Madeleine Lindblom utgöra styrelse i bolaget.

Det har föreslagits att styrelsen ska utökas från tre till fyra styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Henrik Vilselius föreslås som fjärde styrelseledamot.

Övrigt

Fullständigt beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.24sevenoffice.com senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §

aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm december 2017

24SevenOffice Scandinavia AB (PUBL) 

Styrelsen

Kontakt

Ståle Risa, VD

Tel: +47 922 35 847

E-post: str@24sevenoffice.com

Om 24SevenOffice 

24SevenOffice är verksamma på den nordiska markna­den och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar, SaaS (Software as a Service). Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhan­dahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, fakturering, lager/logistik, projektstyrning, tidredovisning och CRM, allt integrerat i en lösning.