Clavister Holding AB genomför riktad emission av teckningsoptioner

Örnsköldsvik, Sverige. 28 December, 2017. Styrelsen för Clavister Holding AB (”Bolaget”) har i enlighet med det bemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 11 december 2017 beslutat om riktad emission av totalt 1 770 779 teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”). EIB har tecknat samtliga dessa ovan emitterade teckningsoptioner.

I emissionen har 1 770 779 teckningsoptioner av Serie 3 (2017-2037) emitterats med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till EIB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget åtagit sig att genomföra emissionen som en del av en överenskommelse mellan Bolaget och EIB om bland annat ställande av lån till Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om nominellt värde om 0,1 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandling mellan parterna om nämnda låneavtal, som en del av ersättningen för lån. Antalet emitterade Teckningsoptionerna av Serie 3 är bl a baserat på estimerad full utspädning av antalet aktier, per 2017-12-13.

Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av en teckningsoption ska erläggas kontant eller genom kvittning, under de förutsättningar som anges i 14 kap. 48 § aktiebolagslagen.

Utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier kan ske under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 december 2037.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av Serie 3 kommer Bolagets aktiekapital att öka med 177 077,90 kronor och antalet aktier med 1 770 779 stycken. Den totala emissionslikviden som då tillförs Bolaget är 177 077,90 kronor.

Om Clavister 

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av “Cloud”-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,979 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com