Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S

Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Freetrailer Group A/S, som hålls torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 18.00-20.00 – på adressen Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Dagordning:

 1. Val av ordförande
 2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
 3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
 4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt godkända räkenskaper
 5. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier
 6. Val av styrelse
 7. Val av revisor
 8. Övrigt

*Se förslag till dagordning på baksidan

Anmälan till bolagsstämman skickas till stockholder@freetrailer.com senast tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 16.00. Önskas årsredovisningen skickad via mejl innan bolagsstämman ska detta anges i anmälan. Årsredovisningen finns även tillgänglig på företagets kontor, Gladsaxe Møllevej 67-69, 2860 Søborg, Danmark.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Förslag till dagordning (fullständiga förslag)

 1. Val av ordförande
 1. Styrelsen föreslår att den muntliga redovisningen om bolagets verksamhet för räkenskapsåret noteras av den ordinarie bolagsstämman
 1. Styrelsen föreslår att den lagstadgade årsredovisningen för 2021/2022 antas av bolagsstämman. Den lagstadgade årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats Freetrailer.com/dk/investor från den 27 september 2021
 1. Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2021/2022 och att resultatet överförs till eget kapital.
 1. Förslag från styrelsen om möjlighet till återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår följande bemyndigande att förvärva egna aktier:

Styrelsen är bemyndigad att tillåta bolaget att förvärva egna aktier under upp till fem år från den 1 november 2023, upp till totalt nominellt DKK 714 296 av aktiekapitalet, motsvarande 535 722 aktier. Köpeskillingen får inte avvika med mer än 10 % från det noterade priset på Spotlight Stock Market vid tidpunkten för förvärvet.”

 1. Enligt bolagsordningen avgår de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman varje år. Val sker för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Alla ledamöter i styrelsen är villiga att ställa upp för omval.    

Styrelsen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

Allan Sønderskov Darré

Martin Lavesen

Nicolai Frisch Eriksen

Anders Birk Jensen

Gitte Uldall

 1. Val av revisor
 1. Inga punkter har inkommit för behandling under övrigt

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, CEO

E-post: pf@freetrailer.com

Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S

Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.

Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras kunder full flexibilitet, och idag har fler än 5 miljoner människor använt Freetrailers tjänster.

Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra.

Fakta:

75+ samarbetspartners

650+ upphämtningsplatser

2 800+ släpvagnar

770 000+ årliga uthyrningar

Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018.

Tickerkod: FREETR