KARO PHARMAS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

Resultatet av Karo Pharmas företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 29 december 2017, visar att företrädesemission övertecknades. 27 027 523 aktier, motsvarande cirka 98,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 361 274 aktier, motsvarande cirka 1,3 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Totalt har emissionen tecknats till cirka 170,0 procent. Karo Pharma tillförs genom företrädesemissonen cirka 794,3 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställdes av extra bolagsstämman den 8 december 2017 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 12 december 2017. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras endast till de som tilldelats aktier. Genom företrädesemissionen ökar Karo Pharmas aktiekapital med 10 955 398,178311 kronor, från 32 866 194,534934 kronor till sammanlagt 43 821 592,713245 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 27 388 797 aktier, från 82 166 391 aktier till 109 555 188 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 8 januari 2018. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 10 januari 2018. De nya aktierna tecknade med företrädesrätt beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 16 januari 2018.

De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 12 januari 2018 och beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 16 januari 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO pharma

Karo Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt påwww.karopharma.se och www.newsroom.cision.com .

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma skedde endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma offentliggjordes den 12 december 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.