Endomines justerar tidtabellen för föreslagen företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen beslutade den 22 november 2017 att bolaget, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, ska genomföra en företrädesemission av högst 20 972 550 aktier. Enligt beslutet ska avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen av aktier vara den 8 januari 2018 och teckningsperioden löpa från den 10 januari 2018 till den 24 januari 2018.

Styrelsen beslutades idag att justera avstämningsdag för företrädesemissionen till onsdag 10 januari 2018 och att justera datum för teckningsperioden så att den löper från fredag 12 januari 2018 till fredag 26 januari 2018. Det kommer att vara handel i teckningsrätter från och med 12 januari till och med 22 januari. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter kommer att vara 8 januari.

För mer information om företrädesemissionen, se de separata pressmeddelanden som Endomines publicerat tidigare och som finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.endomines.se.

Utöver aktieägarnas godkännande av företrädesmissionen inbegriper kommande steg mot det planerade förvärvet av TVL Gold 1 Ltd även att den extra bolagstämman den 8 januari 2018 ska godkänna att ett slutligt SPA ingås, vilket nu är under slutförhandlingar och vilket bland annat kommer förutsätta att en konvertibel ges ut som stor del av köpeskillingen för TVL Gold 1 Ltd. För mer information, se ovan nämnda pressmeddelanden och kallelse till extra bolagsstämma. Prospektet är planerat att publiceras den 11 januari 2018. 

Kontaktperson och för mer information:
Saila Miettinen-Lähde
Verkställande direktör, Endomines AB, telefon + 358 40 548 3695 


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018 kl. 17:30 CET. 

Om Endomines 
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion. 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Endomines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Endomines kommer endast att ske genom det prospekt som Endomines beräknar kunna offentliggöra omkring den 11 januari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Endomines har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Endomines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.