Kiwok har genomfört nyemission

Kiwok Nordic AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Kiwoks nyemission tillför bolaget 601 TSEK före emissionskostnader

Kiwok Nordic AB (publ) har under perioden 9 – 23 juni genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades emissionen till 601 TSEK, vilket motsvara 42 % av emissionsbeslutet, varav 372 TSEK tecknades av bolagets styrelse och ledning via kvittning, 191 TSEK tecknades mot kontant betalning och 38 TSEK via kvittning av övriga fordringsägare. Antalet aktier i Kiwok kommer genom nyemissionen att öka med 300 515 B-aktier vilket innebär en utspädning med 1,4 % och aktiekapitalet kommer att öka med 300 515 SEK.

Stockholm 29 juni 2022
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

www.kiwok.se

Kontakt: Klas Nyström, CEO, klas.nystrom@kiwok.se, +46 76 880 08 00

www.kiwok.com

Om Kiwok Nordic AB (publ)
Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM och har metodpatent i USA och Sydkorea.