Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 19 april 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.calmark.se.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade härutöver att ge styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor var till de tre övriga styrelseledamöterna.  Vidare beslutade stämman att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Kjersti Berg Marthinsen, Stefan Blomsterberg, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Mathias Karlsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Kjersti Berg Marthinsen omväljs som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att Bolagets revisor KPMG AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 5 000 000 B-aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av maximalt 5 000 000 B-aktier.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 
Stämman beslutade  att att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolaget (LTI 2021), innefattande beslut att emittera högst 500 000 teckningsoptioner i syfte att tillförsäkra leverans av aktier under LTI 2021.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelse och VD
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av besluten.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.