Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2023 i Fantasma Games AB (publ)

Vid årsstämma i Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

• Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

• Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

• Årsstämman beslutade att bevilja var och en av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under 2022 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

• Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästkommande årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

• Årsstämman beslutade att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställd i och uppbär lön från Bolaget (baserat på prisbasbelopp för 2023). Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

• Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) omvälja Eric Holmberg, Fredrik Johansson, Martin Fagerlund, Antonia Svensson, Johan Styren och Johan Königslehner som styrelseledamöter samt (ii) omvälja Eric Holmberg som ordförande i styrelsen.

• Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor för uppdraget samt att revisionsberättelsen även ska undertecknas av den auktoriserade revisorn Niklas Renström.

• Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Bolagets webbplats, https://www.fantasmagames.com.

För ytterligare information kontakta
Fredrik Johansson, VD, Fantasma Games AB (publ)
fredrik@fantasmagames.com
+46 (0)73 023 23 29

Om Fantasma Games AB (publ)

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls, Bounty Showdown och Cloud Corsair uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 operatörer däribland Leo Vegas, Paddy Power, BetMGM och Betsson. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.