Kommuniké från årsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ)

Idag, den 20 april 2021, hölls årsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Johan Möllerström och Åsa Burman omväljs som styrelseledamöter samt att Göran Arnkil och Per Hildor väljs som nya styrelseledamöter.

Till styrelseordförande valdes Johan Möllerström. Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Deloitte AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma.

Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning

Stämman beslutade att fastställa valberedningens arbetsordning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.