Kommuniké från årsstämma i Freetrailer Group A/S

Tisdagen den 27 november 2018 kl 17 hölls årsstämma i Freetrailer Group A/S, CVR-nr. 28 89 19 38 vid bolagets säte. Samtliga beslut godkändes enhälligt och med alla röster.

På plats var aktieägare som tillsammans representerade 53,14 % av bolagets totala aktiekapital med det nominella värdet 6 899 378,25 kronor fördelat på 9 199 171 aktier á 0,75 kronor.

Majoriteten av styrelseledamöterna i Freetrailer Group A/S var närvarande vid årsstämman.

VD för Freetrailer Group A/S var närvarande.

Följande dagordning fastställdes för årsstämman:

  1. Val av talman
  2. Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året
  3. Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande
  4. Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt den godkända redovisningen
  5. Val av styrelse
  6. Val av revisor
  7. Eventuella förslag från styrelsen eller aktieägarna

Punkt 1: Val av talman

Som talman valdes advokat Nicolai Jung som konstaterade att årsstämman var sammankallad i behörig ordning och behörig att fatta beslut beträffande de punkter som tagits upp på dagordningen.

Punkt 2: Styrelsens rapport om bolagets verksamhet under det gångna året

Styrelsens ordförande, tillsammans med bolagets VD, presenterade en rapport om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman noterade enhälligt styrelsens rapport och med alla röster.

Punkt 3: Den reviderade årsredovisningen lades fram för godkännande

Redovisningen för 2017/2018 lämnades för godkännande.

Bolagets ekonomichef har granskat huvudtalen i årsredovisningen och den medföljande revisionsberättelsen samt revisionsskrivelsen som bifogas årsredovisningen.

Bolagets årsredovisning för 2017/2018 godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 4: Beslut om användning av överskott eller täckning av förlust enligt den godkända redovisningen

Styrelsens förslag om disponering av resultatet enligt den godkända årsredovisningen godkändes enhälligt och med alla röster.

Punkt 5: Val av styrelse

Styrelsens medlemmar har alla meddelat att de stödjer omval.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes enhälligt och med alla röster.

Mikael Bartroff blev enhälligt och med alla röster vald som styrelseordförande

Punkt 6: Val av revisor

Ett förslag om omval av det auktoriserade revisionsföretaget KRESTON CM som revisor för bolaget.

KRESTON CM omvaldes som revisor för bolaget enhälligt och med alla röster.

Punkt 7: Övrigt

Det förekom inget att diskutera under övrigt.

Eftersom det inte fanns något övrigt att diskutera avslutades årsstämman kl 17.55.

—o0o—

Styrelsen

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:
Allan Sønderskov Darré, Group CEO & grundare

E-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full flexibilitet.

Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, SILVAN, Bilka, Pelican Self Storage – eller hos ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av konceptet utgör den andra.

Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-plattform.