Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 4 maj 2023

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

  • Balanserad vinst                   15 051 302
  • Överkursfond                         25 959 463
  • Årets förlust                           -7 818 830

disponeras så att 33 191 935 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma beslutade stämman att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelseledamöterna. 

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Cecilia Jinert Johansson, Per Nellgård, Tomas Fabo och Patrik Byhmer som styrelseledamöter. Patrik Byhmer, valdes av stämman till styrelseordförande.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.odinwell.com

Till revisor beslutades om omval av Andreas Johansson, KPMG.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.