Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Odinwell AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2023 i Odinwell AB.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 4 maj 2022, består av:

Patrik Byhmer, utsedd av Nestero Holding AB, Seventh Sense Adventures Holding AB

Lars Rodert, utsedd av ÖstVäst Capital Management

Cecilia Jinert Johansson, Styrelsens ordförande

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende; val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt i förekommande fall ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot, förslag till val av revisor och revisorsarvode samt i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till info@odinwell.com senast den 10 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida; www.odinwell.com

Årsstämman hålls den 4 maj 2023 i Halmstad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.