Kommuniké från årsstämma i Pagero

Aktieägare i Pagero Group AB (publ) har idag, torsdagen 12 maj 2022, genomfört årsstämma på bolagets kontor på Västra Hamngatan 1 i Göteborg

Stämman fastställde de i års- redovisningen intagna resultat­räkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och Pagero-koncernen.

Stämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen för bolaget skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 300 000 kr och till övriga styrelseledamöter med 150 000 kr. Till styrelseledamöter som är anställda i Pagero-koncernen utgår dock inget arvode. Bolagets revisor arvoderas enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av ledamöterna Christian Melby, Bengt Nilsson, Mats Ryding, Karin Sandsjö, Birger Steen och Fredrik vom Hofe samt nyval av Marianne Knudsen. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor. Det noterades att närvarande styrelsemedlemmar inte deltog i detta röstningsförfarande. Ordföranden tackade å styrelsens, bolagets och aktieägarnas vägnar avgående styrelseledamoten Jonas Edlund för hans insatser för bolaget.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning samt att anta regler för valberedningen enligt Bilaga 2 vilken återfinns på bolagets hemsida.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen enligt Bilaga 3 vilken återfinns på bolagets hemsida.

Göteborg den 12 maj 2022
 

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
Bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO
Jan-olof.ohlsson@pagero.com

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com