Pagero Group AB ansöker om avnotering

Mot bakgrund av att Thomson Reuters Corporation, genom det helägda dotterbolaget Thomson Reuters Finance S.A. (“Thomson Reuters”), kontrollerar över 99 procent av aktierna och rösterna i Pagero Group AB (publ) (”Pagero” eller ”Bolaget”) och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier och teckningsoptioner i Bolaget, har styrelsen för Pagero beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Den 12 februari 2024 offentliggjorde Thomson Reuters att de kontrollerar 99,45 procent av samtliga aktier och röster i Pagero efter det offentliga uppköpserbjudande som lämnades i januari 2024. Mot bakgrund därav, och i enlighet med önskemål från Thomson Reuters, har styrelsen för Pagero beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i Pageros aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas så snart Pagero erhållit besked därom från Nasdaq.

Styrelsen för Pagero har vidare, efter begäran från Thomson Reuters, kallat till en extra bolagsstämma för bland annat val av ny styrelse. Kallelsen har offentliggjorts idag genom ett separat pressmeddelande.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Oscar Wegland, Chief Marketing Officer, +46 733 620060, oscar.wegland@pagero.com
 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Läs mer på www.pagero.com.