Kommuniké från årsstämma i Touchtech den 18:e juni

På Touchtechs årsstämma i Göteborg den 18 juni 2019 togs följande enhälliga beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2018.
  • Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att den till stämmans förfogande stående vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 2 108 881 kronor. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2018.
  • Stämman beslutade enhälligt att bevilja VD och styrelsens ledamöter ansvars­frihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2018.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av upp till 5 stämmovalda ledamöter
  • Stämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses
  • Stämman beslutade att ett fast arvode om två prisbasbelopp ska utgå till ordföranden samt ett prisbasbelopp till övriga ledamöter i styrelsen intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade också att i den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utanför styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.
  • Stämman utsåg, för tiden intill nästa årsstämma, till styrelseledamöter Gösta Blomqvist (omval), Bengt Nilsson (omval), Jörgen Weiss (omval), Simon Saneback (nyval). Vidare utsåg stämman Gösta Blomqvist till styrelseordförande
  • Till revisor utsåg stämman Grant Thornton AB och den auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, vd
deniz@touchtech.com
031-75 73 260

Om Touchtech

Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget utvecklar och säljer två produkter: Touchtech Lima och Touchtech Vendo. Båda består av interaktiv mjukvara som installeras på större touchskärmar och används i fysiska miljöer som butiker, showrooms och mässor. Bolagets produkter ryms inom det begrepp som benämns ”Endless-Aisle”, vilket kan översättas till ”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en touchskärm kunna presentera oändligt med information om exempelvis produkter.