Kommuniké från årsstämman i BioArctic (publ)

Stockholm den 7 maj 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vinstmedel om 833 968 288 kronor balanseras i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Lars Lannfelt, Pär Gellerfors, Hans Ekelund, Eugen Steiner och Mikael Smedeby omvaldes och Håkan Englund valdes in som ny ledamot i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Wenche Rolfsen och Ivar Verner omvaldes till styrelseordförande respektive vice styrelseordförande.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode och övriga arvoden med följande fördelning: 500 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet och som inte är anställda av Bolaget, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet och som inte är anställda av Bolaget. Beslutet innebär att arvodesnivåerna är oförändrade jämfört med föregående mandatperiod.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mia Rutenius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2021 godkändes av årsstämman. Även valberedningens förslag om beslut att anta instruktion för valberedningens arbete godkändes.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om att anta en ny bolagsordning med innebörden att punkt 9 (Föranmälan) i bolagsordningen ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till kommande lagstiftning.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Mattsson, CFO, BioArctic AB

Tel: 08 695 69 30

Mobil: 070 352 27 72

E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Den här informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020, klockan 18:45 CET.

Om BioArctic AB 

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.