Appspotrs styrelse och ledning tecknar units för cirka 2,7 MSEK i pågående företrädesemission

Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelse och ledning tecknar 1 706 169 units i den pågående företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes den 20 april 2020. Teckning sker med och utan företrädesrätt.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

 

Styrelse och ledning tecknar units enligt följande:

Peter Wendel, Styrelseordförande

Tecknar totalt 1 268 669 units privat och genom bolag motsvarande 2 029 874,40 SEK med och utan företrädesrätt.

Anders Lissåker, Styrelseledamot

Tecknar totalt 125 000 units privat och genom bolag motsvarande 200 000,00 SEK med företrädesrätt.

Carsten Sparr, VD Appsales

Tecknar totalt 312 500 units privat och genom bolag motsvarande 500 000,00 SEK med företrädesrätt.

 

Tidsplan för Företrädesemissionen

  • VD Patric Bottne presenterar på Laikas investerarafton: 12 maj 2020.

  • Sista dag för handel med uniträtter: 14 maj 2020.
  • Sista dag för teckning i Företrädesemissionen: 18 maj 2020.
  • Indikativt datum för offentliggörande av utfall: 26 maj 2020.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.