Kommuniké från extra bolagsstämma i Biofrigas Sweden AB

Idag, den 2 maj 2024, hölls extra bolagsstämma i Biofrigas Sweden AB (publ) i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg.

Till ordförande för stämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om nyemission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av så kallade units till eventuella garanter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram tills nästa årsstämma beslut om riktad emission av så kallade units bestående av aktier och teckningsoptioner till eventuella garanter i företrädesemissionen.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.biofrigas.se.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:
Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838
 

Om Biofrigas.
Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.