Rättelse: Biofrigas Sweden AB – Årsredovisning 2022

Biofrigas Sweden AB publicerar årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. I samband med detta skall eventuella särskilda upplysningar från bolagets revisor framgå vilket är inkluderat nedan. Den fullständiga revisionsberättelsen finns tillgänglig från och med idag på bolagets hemsida. 

I revisionsberättelsen finns en upplysning av särskild betydelse som framgår enligt nedan.

Upplysning av särskild betydelse.

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa läsarens uppmärksamhet på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen under avsnitt “Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” där det framgår att den immateriella tillgångens värde är avgörande av att bolaget lyckas kommersialisera sin produktanläggning med positivt kassaflöde enligt bolagets affärsplan. Det kommer vidare även vara avgörande för bolagets fortlevnad. vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Årsredovisningen och den fullständiga revisionsberättelsen finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.biofrigas.se/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/2023.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.