Kommuniké från extra bolagsstämma i Metacon AB (publ)

Metacon AB (publ) höll idag, den 20 september 2021, extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier mot apportegendom. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.metacon.se.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av högst 23 522 800 aktier till minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Helbio Holdings SA ("Helbio"). Betalning av aktierna ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av 67 208 aktier i Helbio, varvid en aktie i Helbio betalas med 350 nyemitterade aktier i bolaget. Bolaget äger 58,87 procent av aktierna i Helbio sedan tidigare. Styrelsen har beräknat vederlaget för apportegendomen till sammanlagt 129 375 400 kronor, dvs. teckningskursen i apportemissionen uppgår till 5,50 kronor per aktie.

 

För ytterligare information, kontakta VD Christer Wikner, på telefon +46 707 647389 eller e-post  info@metacon.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2021 kl. 13:30 CEST.

Kort om Metacon AB (publ)
Metacon AB (publ) utvecklar och tillverkar energisystem för produktion av vätgas, värme och el. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som genom reformering av biogas eller andra kolväten genererar vätgas. Utvecklingen av Metacons reformeringsprodukter görs inom det helägda dotterbolaget Helbio som är en avknoppning från Universitetet i Patra, Grekland och grundades av Professor Xenophon Verykios 2001. Verksamheten har redan från början varit inriktad på katalysatorer och avancerade reformers för högeffektiv vätgasproduktion. Vätgas kan användas inom transportsektorn, industrin och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. Via intressebolaget Water2H2, erbjuds även marknaden lösningar och anläggningar för produktion av vätgas genom s.k. elektrolys

 

Ytterligare information finns på
https://www.metacon.se | Twitter: @Metaconab | LinkedIn: www.linkedin.com/company/metaconab

________________________________________________________________________________

Metacon AB, Tomtebogatan 2, SE-703 43 Örebro, SWEDEN | Tfn: +46 586 740080 | E-post: info@metacon.se