#22-73 Beslut om avnotering av Metacon AB (publ) från Nordic SME

Metacon AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 9 september 2022 att Bolaget avsåg att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market. NGM har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktier på Nordic SME ska vara den 23 september 2022, förutsatt att Nasdaq Stockholm AB slutligt godkänner Bolagets ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Enligt punkt 3.1 i Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME (”Regelverket”) kan NGM-börsen fatta beslut om placering av ett bolags aktier under observation om bolaget ansökt om avnotering. Mot bakgrund av detta placeras Bolagets aktier under observation med omedelbar verkan till och med sista dag för handeln med dessa.

Information om instrument som ska avnoteras:

Listningsnamn: Metacon
Kortnamn: META
ISIN-kod: SE0003086214
CFI-kod:ESVUFR
FISN-kod: METACON/SH
Instrument-ID: 4KGL
Sista dag för handel: 2022-09-23
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.