Kompletterad Tidplan för Företrädesemissionen i Amnode

30 maj 2018 Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

31 maj 2018 Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

1 juni 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

4 juni 2018 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

5 juni – 15 juni 2018 Handel i teckningsrätter i Amnode

5 juni – 19 juni 2018 Teckningsperiod för aktier i Amnode

Handel med BTA sker på Spotlight (Aktietorget) under perioden från och med den 5 juni 2018 fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Digital teckning utan företrädesrätt kan ske via Mangolds sida www.mangold.se/aktuella-emissioner/# eller på särskild anmälningssedel.

Aktieägare motsvarande ca 30 % har nu ingått teckningsförbindelser att utan kostnad för bolaget teckna nya aktier för minst 2 040 000 kronor 29,24% i företrädesemissionen

Tidplanen kan komma att ändras.

Rådgivare

Göteborgs Corporate Finance AB och Mangold Fondkommission är rådgivare till Amnode i samband med Företrädesemissionen.

Amnode AB

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD
lars.save@Saveit.se
+46 705 90 18 22