Teckningstiden i Calmark Sweden AB:s emission av units inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 25 maj 2018, inleds teckningstiden i Calmark Sweden AB:s (“Calmark”) emission av units inför planerad notering på Spotlight. Teckningstiden löper till och med den 11 juni 2018. Vid fulltecknad initial emission tillförs bolaget högst 23 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare högst 16,2 MSEK före emissionskostnader. Calmark har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av den initiala emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter, ledning och huvudägare. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.calmark.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospekt, teaser och anmälningssedel tillgängligt på www.aktietorget.se. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer senare även att publiceras på Spotlights (tidigare AktieTorget) hemsida (www.spotlightstockmarket.com). På Sedermera Fondkommissions hemsida finns möjlighet att teckna units med BankID.

Motiv för emissionen 

För majoriteten av alla de barn som föds i världen, går resan från födsel genom första levnadsveckan smidigt och helt utan komplikationer. För en, inte oansenlig, grupp barn går denna resa dock inte lika smidigt. Dessa så kallade riskbarn kan komma att vara i behov av övervakning och vård på en neonatalavdelning, det vill säga en vårdavdelning för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. En del av dessa riskbarn riskerar att få bestående skador och i värsta fall dö. Calmark finns till för att underlätta resan för de riskbarn som föds. Bolagets produkter ska bidra till att rätt barn ska få rätt vård. Produkterna bidrar även till att undvika onödig vård för de som inte behöver den och att vård inte fördröjs eller missas för de som behöver. Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.

Calmark genomför nu en emission av units, bestående av B-aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför planerad notering på Spotlight. Motivet för emissionen är att finansiera den löpande verksamheten och slutförandet av bolagets utvecklingsprojekt. Därutöver är emissionen även avsedd att finansiera kliniska tester, uppstart och drift av produktion samt utveckling av verksamheten.

För mer information om Calmarks emission av units, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av emissionen av units, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.