Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Ectin Research AB i samband med planerad kapitalisering och notering på Spotlight Stock Market

Ectin Research AB (”Ectin” eller ”Bolaget”) är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar läkemedelskandidaten MFA-370. MFA-370 har i prekliniska studier påvisat lovande potential i behandlingsterapi för metastaserad blåscancer och cancerformerna bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Ectins läkemedelskandidat är en kombination av två befintliga läkemedel som har genomgått storskaliga kliniska studier. Ectin har nu för avsikt att notera Bolaget på Spotlight Stock Market och att inför noteringen genomföra en kapitalisering under maj/juni 2021. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Motiv för emission och notering
Ectin är ett svenskt läkemedelsbolag som bildades 2013. Ectins läkemedelskandidat mot metastaserad blåscancer, MFA-370, har uppnått framgångsrika resultat i prekliniska studier. Behandlingen administreras oralt vilket medför att patienten inte är beroende av frekventa och långvariga sjukhusbesök samt att dyra kostnader för behandling minskar för patienten såväl som sjukvården.  

Ectins läkemedelskandidat består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska modeller bestående av celltillväxtförsök på blåscancerceller har de två läkemedlen påvisat att de tillsammans potentierar varandras anticancereffekt och en synergistisk effekt uppnås när de administreras tillsammans.

Den kommande kapitaliseringen är en förutsättning för Ectin att kunna fortsätta den kliniska utvecklingen av sin produkt och påbörja en kombinerad fas l/ll-studie. Med de angivna satsningarna är Bolagets målsättning att kunna påbörja den första delen av fas l/ll-studien under andra halvan av 2021.

Planerad kapitalisering och notering
Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som publiceras inför kapitaliseringen, vilken är avsedd att genomföras under maj/juni 2021.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om Ectin, vänligen kontakta:
Anna Sjöblom-Hallén, VD
Telefon: +46 (0) 734- 30 93 30
E-post: anna.sjoblom-hallen@ectinresearch.com
Hemsida: www.ectinresearch.com

 Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. ATS Finans AB är en del av Spotlight Group-koncernen. Sedermera Fondkommissions huvudkontor finns i Malmö. Sedermera Fondkommission arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.