Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Odinwell AB i samband med företrädesemission samt notering på Spotlight Stock Market

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Odinwell har nu godkänts för notering på Spotlight Stock Market och första dag för handel är beräknad att bli den 9 juni 2021. Noteringen föregås av en företrädesemission, vars teckningstid pågår mellan den 20 maj – 3 juni 2021. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen och noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Bakgrund och motiv för företrädesemission och notering
Odinwell har tagit fram en patenterad teknologi som kan integreras i traditionella bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023. De positiva effekterna av att i realtid kunna ”läsa av” förändringar i ett plåster, och på så sätt konstatera i god tid huruvida läkningen fortskrider enligt plan eller om en infektion är på väg att utvecklas, är många. På individnivå påverkar det både patient och vårdpersonal. För patienten minskar lidandet vid eventuella onödiga såromläggningar, samt minskad risk för infektion, och för vårdpersonalen ges nya möjligheter att ge rätt behandling och inte minst ge den vid rätt tidpunkt. På makronivå finns också, enligt Bolagets bedömning, tydliga positiva samhällseffekter i form av minskad antibiotikaanvändning samt effektiviseringar och besparingar.

Bolaget fick under 2020 ett aktieägartillskott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Bolaget nu en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier.

Teckningstiden i företrädesemissionen inleds den 20 maj och pågår till och med den 3 juni 2021. För mer information om Odinwell och företrädesemissionen hänvisas till Bolagets prospekt som godkänts av Finansinspektionen och bland annat finns tillgängligt på Odinwells (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

För frågor relaterade till företrädesemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om Odinwell, vänliga kontakta:
Klas Arildsson
VD Odinwell AB

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. ATS Finans AB är en del av Spotlight Group-koncernen. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.