Idag inleds teckningstiden i Calmark Sweden AB:s emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag, den 25 maj 2018, inleds teckningstiden i Calmark Sweden AB:s (”Calmark”) emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden löper till och med den 11 juni 2018. Vid fulltecknad initial emission tillförs bolaget högst 23 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare högst 16,2 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagd emissionslikvid uppgår därmed till högst 39,2 MSEK före emissionskostnader. Calmark har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av den initiala emissionsvolymen. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera slutförandet av bolagets utvecklingsprojekt inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda barn. Därutöver är emissionen även avsedd att finansiera kliniska tester, uppstart och drift av produktion samt utveckling och löpande drift av verksamheten. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.calmark.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospekt, teaser och anmälningssedel även tillgängligt på www.aktietorget.se. Investeringsdokumenten kommer senare även att publiceras på Spotlights (tidigare AktieTorget) hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

För majoriteten av alla de barn som föds i världen går resan från födsel genom första levnadsveckan smidigt och helt utan komplikationer. För en, inte oansenlig, grupp barn går denna resa dock inte lika smidigt. Dessa så kallade riskbarn kan komma att vara i behov av övervakning och vård på en neonatalavdelning, det vill säga en vårdavdelning för sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. En del av dessa riskbarn riskerar att få bestående skador och i värsta fall dö. Calmark finns till för att underlätta resan för de riskbarn som föds. Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA) anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.

Bolagets produkter ska bidra till att rätt barn ska få rätt vård. Produkterna bidrar även till att undvika onödig vård för de som inte behöver den och att vård inte fördröjs eller missas för de som behöver.  

Calmark genomför nu en emission av units, bestående av B-aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför planerad notering på Spotlight. Motivet för emissionen är att finansiera den löpande verksamheten och slutförandet av bolagets utvecklingsprojekt. Därutöver är emissionen även avsedd att finansiera kliniska tester, uppstart och drift av produktion samt utveckling av verksamheten.

VD Anna Söderlund kommenterar

”Calmark vill förena de kvalitativa krav som ställs på patientnära diagnostik här hemma i Sverige med de kriterier som krävs för att patientnära diagnostik ska fungera globalt. Jag ser flera goda skäl till att investera i Calmark. Vi uppskattar att cirka 20 procent av alla barn som föds skulle vara relevanta att testa för minst en av våra tre första biomarkörer (LDH, bilirubin och glukos), vilka vi planerar att lansera inom en snar framtid. Vi kommer därefter att fortsätta utvecklingen av fler tester som kommer att vara till nytta under första tiden i livet. Vår vision är att i framtiden kunna erbjuda de flesta relevanta blodtester för bedömning av sjukdomstillstånd hos nyfödda barn världen över.”

Erbjudandet i sammandrag

 •  Teckningstid: 25 maj – 11 juni 2018.
 •  Teckningskurs: 23 SEK per unit. En unit består av fem (5) B-aktier och tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 B. Priset per B-aktie är således 4,60 SEK.
 •  Teckningspost: Minsta teckningspost är 230 units, motsvarande 5 290 SEK.
 •  Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 5 000 000 B-aktier och 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1 B, motsvarande 23 000 000 SEK respektive 16 200 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 652 174 units, motsvarande 15 000 002 SEK.
 •  Antal aktier innan emission: 5 404 500 aktier, varav 540 450 A-aktier.
 •  Värdering (pre-money): Cirka 24,9 MSEK.
 •  Notering på Spotlight: Bolagets B-aktie är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 6 juli 2018.
 •  ISIN-kod: ISIN-kod för B-aktien är SE0011116524 och ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 1 B är SE0011204890.
 •  Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av den initiala emissionsvolymen.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

 •  De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 B (ISIN-kod: SE0011204890) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight från och med den 6 juli 2018.
 •  Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 5,40 SEK.
 •  Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 maj 2019 till och med den 13 juni 2019, detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 13 juni 2019.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från Calmark att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
28 maj 2018Kl. 11:30-13:00 Investerarlunch medSedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36,Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se 
28 maj 2018Kl. 18:00-21:00 Investerarträff med Financial Stockholm Scandic Anglais,Humlegårdsgatan 23,Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se 
30 maj 2018Kl. 17:30-19:30 Investerarträff med Sedermera Elite StadshotelletKungsgatan 22,Karlstad Anmälan sker via www.sedermera.se 

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.calmark.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospekt, teaser och anmälningssedel även tillgängligt på www.aktietorget.se. Investeringsdokumenten kommer senare även att publiceras på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Calmarks finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight.

För mer information om emissionen av units och den planerade noteringen på Spotlight, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se