Korrigering: Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

Foto: Indentive.se

Tidigare meddelande hänvisade till att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Indentive för handel, korrekt är att Nasdaq First North har godkänt bolaget för handel. I detta korrigerande meddelande adderas även ett tillägg gällande handel av bolagets teckningsoption.

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. ”

Nasdaq First North har godkänt att Indentives aktie och teckningsoption (TO1) upptas till handel på Nasdaq First North med första handelsdag den 13 november 2017. Aktiens kortnamn är INDEN B och teckningsoptionens är INDEN TO1.

Indentive AB har som tidigare meddelats genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på 30 MSEK. I och med överteckningen har bolaget även utnyttjat övertilldelningsoptionen på 4,5 MSEK. Granskningen av ansökan till Nasdaq First North är nu klar och Indentive har godkänts för listning.

– Det är glädjande att så många har visat intresse för vårt bolag och att vi nu får in nya aktieägare som bidrar till en bred ägarbas. Nu ser vi fram emot att expandera och utveckla bolaget, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.

Läs mer om bolaget på indentive.se

Aktiens kortnamn: INDEN B

Aktiens ISIN-kod:  SE0010245688

Teckningsoptionens kortnamn: INDEN TO1

Teckningsoptionens ISIN-kod: SE0010442426

Första handelsdag: 13 november 2017

Rådgivare

Remium Nordic AB har varit finansiell rådgivare i samband med erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har medverkat som legal rådgivare.

För mer information kontakta:

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive

Tel: 013-465 85 01

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, kl. 12.20.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Indentive AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units Indentive AB kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016.  Indentive har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019. Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm.