KORRIGERING: Spermosens årsredovisning för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på:

 

https://spermosens.com/investors/financial-reports/

 

Bolagets revisor har i sin revisionsberättelse på sidan 1 kommenterat väsentliga osäkerheter avseende antagandet om fortsatt drift.

 

“Vi vill fästa uppmärksamheten på informationen i förvaltningsberättelsen om bolagets fortsatta finansiering och särskilt på uppgifterna under rubriken Likviditet, av vilka framgår att bolagsstämman under mars 2024 godkänt en av styrelsen beslutad nyemission men att det kan finnas en viss risk att teckningsförbindelserna inte infrias i tillräcklig mån för att garantera fortsatt drift under den närmaste 12 månaders perioden. Detta förhållande tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vara uttalanden på grund av detta.”

 

Kommentar från bolaget:

Som framgår av revisorskommentaren genomför bolaget en företrädsemission, vilken är garanterad till 84%.

 

Preliminär tidplan enligt tidigare kommunikation

19 april 2024: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

info@spermosens.com

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com