Spermosens AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission och meddelar flaggning

 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Styrelsen i Spermosens AB (publ) (”Spermosens” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 20 februari 2024 och godkändes av efterföljande extra bolagsstämma den 25 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 9 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 31,2 procent. Resterande del upp till cirka 84,1 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 15,3 MSEK eller cirka 52,9 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Spermosens tillförs cirka 24,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av lån, med följd att Bolaget säkerställer finansiering för marknadsförberedande aktiviteter kopplade till den planerade kommersialiseringen av Spermosens första produkt som kommer innebära förbättrad diagnostik vid val av IVF-behandling och återbetalning av merparten av utestående lån. Med anledning av Företrädesemissionen kommer VD Ulrik Nilssons aktieinnehav att öka från 250 000 aktier till 25 400 006 aktier, motsvarande cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

 

Teckningsperioden i Spermosens nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 17 april 2024. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 9 MSEK eller cirka 31,2 procent, varav cirka 29,5 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av uniträtter och cirka 1,6 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av uniträtter. Resterande del upp till cirka 84,1 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 15,3 MSEK eller cirka 52,9 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

 

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,70 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Spermosens cirka 24,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av lån. Emissionslikviden möjliggör finansiering av marknadsförberedande aktiviteter kopplade till den planerade kommersialiseringen av Spermosens första produkt som kommer innebära förbättrad diagnostik vid val av IVF-behandling och återbetalning av merparten av utestående lån.

 

Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 28 mars 2024.

 

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 18 2024, ombokas betalda tecknade units (”BTU”) till aktier samt teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på Spotlight Stock Market.

 

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 24 241 344,40 SEK från 4 119 367,60 SEK till 28 360 712 SEK och att antalet aktier ökar med 242 413 444 aktier från 41 193 676 aktier till 283 607 120 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 85,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

 

Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 27 704 393,60 SEK från 28 360 712 SEK till 56 065 105,60 SEK och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 277 043 936 aktier från 283 607 120 aktier till 560 651 056 aktier. När aktierna som emitteras med anledning av Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och vid fullt utnyttjande av de vidhängande teckningsoptionerna uppstår en total utspädning om cirka 92,7 procent.

 

Teckningsoptioner av serie TO3 och TO4

Varje teckningsoption av serie TO3 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Spermosens under perioden 17 februari 2025 till och med den 3 mars 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,13 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas fullt ut under februari-mars 2025 tillförs Bolaget cirka 18 MSEK.

 

Varje teckningsoption av serie TO4 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Spermosens under perioden 17 november 2025 till och med den 1 december 2025 till en teckningskurs per aktie om 0,15 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO4 utnyttjas fullt ut under november-december 2025 tillförs Bolaget cirka 20,8 MSEK.

 

Nettolikvid från teckningsoptionerna av serie TO3 och TO4 avses användas till slutförande av certifieringar, marknadsförberedande aktiviteter och återbetalning av återstående lån.

 

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.spermosens.com.

 

Flaggning

Spermosens meddelar härmed att VD Ulrik Nilssons innehav i Bolaget kommer att passera flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

 

Ulrik Nilssons innehav före genomförandet av Företrädesemissionen uppgår till 250 000 aktier, motsvarande cirka 0,6 procent av antalet aktier och röster före registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Med anledning av Ulrik Nilssons teckning med stöd av företrädesrätt och infriade garantiåtaganden i Företrädesemissionen kommer aktieinnehavet att öka till 25 400 006 aktier, motsvarande cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

 

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Fram Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

E-post: info@spermosens.com

Telefon: +46 (0) 72 888 28 11

 

Om Spermosens

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com.

 

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

 

Spermosens har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgär­der för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdi­ktion än Sverige.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Belarus, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare. En investering eller en investeringsåtgärd som beskrivs i detta meddelande kommer endast att genomföras för denna kategori av personer. Andra personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som “ska”, “förväntas”, “tror”, “uppskattar”, “avser”, “ämnar”, “antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Spermosens avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Spermosens har gjort efter bästa förmåga men som Spermosens inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Spermosens. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapper varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-19 20:55 CET.