Kvittningsemission för betalning av köpeskillingsjustering

Styrelsen i Knowit AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2020 beslutat om en kvittningsemission av 52 445 aktier för betalning av justeringsbelopp efter köpeskillingsjustering om cirka 12,5 MSEK som är hänförlig till det tidigare genomförda förvärvet av den nordiska digitalbyrån Creuna.

Såsom tidigare har kommunicerats har Knowit förvärvat den nordiska digitalbyrån Creuna, ett förvärv som slutfördes den 30 november 2020. Förvärvsavtalet innehöll sedvanliga villkor för köpeskillingsjustering vilken resulterade i att Knowit ska betala ett justeringsbelopp om cirka 12,5 MSEK till säljaren av Creuna, antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Knowit. Styrelsen i Knowit har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2020 beslutat att betala justeringsbeloppet genom en kvittningemission till säljaren av Creuna.

I enlighet med villkoren i förvärvsavtalet emitteras de nya aktierna till en teckningskurs om 238,191 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm tio (10) handelsdagar före ingående av förvärvsavtalet den 22 oktober 2020. Genom nyemissionen kommer antalet aktier i Knowit att öka med 52 445 aktier, från 19 809 558 aktier till 19 862 003 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 52 445  SEK från 19 809 558 SEK till 19 862 003 SEK. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 0,26 procent baserat på det totala antalet aktier i Knowit efter kvittningsemissionen.

För mer information, kontakta:

Marie Björklund, CFO, +46 70 144 98 02 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef, +46 70 542 17 34 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se