Verkställande av årsstämmans beslut om kvittningsemission i Knowit AB

Knowit emitterar enligt årsstämmans beslut om kvittningsemission 81 702 aktier med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet har därmed ökat till 19 220 919 kronor.

Beslutet om emissionen fattades vid årsstämman den 26 april 2018.

Den genomförda emissionen är riktad till säljarna av aktierna i Dataess AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget samt förvärv av minoritetsandelar i Knowit Experience AS, Norge och lösen av syntetiska optioner i Knowit Skåne AB. 

Emissionskursen fastställdes till 179,73 kronor per aktie. Det egna kapitalet ökar med cirka 15 MSEK. Utestående aktier i Knowit AB är före nyemissionen totalt 19 139 217. Efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 19 220 919, vilket innebär en utspädning om 0,4 procent. Teckning av aktier skedde 14 maj och handel med de nyemitterade aktierna sker efter registrering hos Euroclear Sweden AB.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 15.00 den 14 maj 2018. 

För mer information, kontakta
Patrik Syrén, IRO, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller 
Anna Jennehov, CFO, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 06 70

Om Knowit:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag drygt 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens mid-cap lista. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se