Lägre takt i KM7-uppstarten påverkar tredje kvartalet

På grund av lägre takt i den initiala uppstarten av den nya kartongmaskinen vid Gruvöns bruk justeras resultateffekten i tredje kvartalet med cirka MSEK 150. Effekterna i fjärde kvartalet samt helåret 2020 bedöms oförändrade. Maskinen förväntas fortsatt bidra positivt till EBITDA 2021.

Kundresponsen på producerat och sålt material har varit positiv och den tekniska kvalitén är tillfredställande. Produktionsvolymerna från KM7 bedöms dock bli lägre än tidigare planerat för helåret 2019 vilket i huvudsak beror på lägre takt i uppstarten kombinerat med komplexiteten i integrationen med det befintliga bruket. Marknadsefterfrågan på producerat material är fortsatt god och full produktionskapacitet förväntas fortfarande uppnås under 2023.

Den negativa helårseffekten 2019 för uppstarten av KM7 på EBITDA justeras från MSEK 500 till MSEK 650. Effekten på resultatet påverkade första halvåret med MSEK 190 och estimeras påverka tredje- och fjärde kvartalet med cirka MSEK 300 respektive cirka MSEK 160.

   
För mer information, vänligen kontakta:

Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10

    
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 klockan 08:45 CET.

   
BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca 24 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se