BillerudKorsnäs offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

BillerudKorsnäs AB (publ) (”BillerudKorsnäs” eller ”Bolaget”), (Nasdaq Stockholm: BILL), offentliggjorde den 25 maj 2022 att Bolagets styrelse, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en fullt garanterad nyemission om cirka 3,5 miljarder SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och beslutat om villkoren för Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att återbetala en del av den skuld som upptogs i samband med förvärvet av Verso Corporation. BillerudKorsnäs meddelar idag att prospektet avseende företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på BillerudKorsnäs hemsida, www.billerudkorsnas.se/investerare/foretradesemission, tillsammans med all annan information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses, samt på BillerudKorsnäs hemsida, www.billerudkorsnas.se/investerare/foretradesemission.

Finansiella och legala rådgivare
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Bolaget avseende svensk rätt och Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP är legal rådgivare till Bolaget avseende amerikansk rätt. Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Christoph Michalski, Koncernchef och VD, +46 703 553 098
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022, kl 16.30 CEST.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BillerudKorsnäs i USA eller annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BillerudKorsnäs kommer endast att ske genom det prospekt som BillerudKorsnäs offentliggör på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt och följaktligen bör investerare inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i prospektet.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt relevanta personer). Varje investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet Prospektförordningen samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som “tror”, “förväntar”, “uppskattar”, “avser”, “beräknas”, “ska”, “kan”, “fortsätter”, “bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.