Lars Wingefors, Bengt Braun och insynspersoner anmäler teckning av aktier i Calmark för totalt 9 miljoner kronor

Calmarks huvudägare Lars Wingefors, genom bolaget Wingefors Invest AB och i enlighet med tidigare ingången förbindelse, har med stöd av uniträtter tecknat aktier för 4,3 MSEK samt anmält teckning utan stöd av uniträtter för ytterligare 4,3 MSEK i Calmarks företrädesemission om 24,3 MSEK. Därtill har Bengt Braun tillsammans med styrelseledamöterna Stefan Blomsterberg och Anna Karin Edstedt Bonamy tecknat aktier för ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor.

Carlmark genomför under perioden 15 – 29 november 2019 en fullt säkerställd företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med inlösen i december 2020. Motivet till nyemissionen är att stärka bolagets finanser inför stundande CE-märkning och efterföljande försäljningsstart under första halvåret 2020.

Calmark är ett värmlandsbolag med säte i Karlstad. Jag är både stolt och glad att våra tidiga lokala affärsänglar som varit med oss från starten ger oss fortsatt förtroende hela vägen in i slutspurten. Vi hade inte kommit dit vi är i dag om det inte varit för dem. Dessutom är det roligt att våra styrelsepersoner nu går in som ägare, när de verkligen känner bolaget bra.” säger Calmarks VD Anna Söderlund. “Tillsammans kan vi förverkliga vår ambition att bli den globala ledaren inom patientnära diagnostik för nyfödda.

Teckningsförbindelser om totalt 16,5 miljoner kronor (motsvarande 68 procent av företrädesemissionen) har sedan tidigare lämnats av befintliga aktieägare (privat eller genom bolag), däribland Lars Wingefors, Johnny Olsson, Måns Flodberg, grundare och styrelseordförande Mathias Karlsson och VD Anna Söderlund, samt av nya investerare. Wingefors Invest AB:s teckningsåtagande är begränsat till den högsta nivå som inte utlöser budplikt. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 7,8 miljoner kronor (motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 100 procent av den initiala emissionsvolymen.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas nästa år tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,3 – 16,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

För mer information om Calmark Sweden AB och den pågående företrädesemissionen hänvisas till det Informationsmemorandum (finns här) som upprättats med anledning av nyemissionen.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.