Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca 78,2 Mkr för fortsatt expansion

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen omfattar totalt ca 78,2 Mkr och syftar till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 43,4 procent av emissionsbeloppet.

Latvian Forest Company genomför företrädesemission om ca
78,2 Mkr för fortsatt expansion

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENTET.

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Företrädesemissionen omfattar totalt ca 78,2 Mkr och syftar till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 43,4 procent av emissionsbeloppet.

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

 • Åtta (8) befintliga aktier i Bolaget ger rätt att teckna fem (5) nya B-aktier.
 • Teckningskursen per aktie är 6,10 kronor.
 • Teckningstiden är den 21 april till den 5 maj 2021.
 • Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 19 april 2021.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Latvian Forest Company förvärvar och förvaltar skogsfastigheter, företrädesvis, men inte enbart i Lettland. Bolagets utgångspunkt är uppfattningen att skog är en säker investering och att skogsbruk är en stabil och värdeskapande verksamhet.

Förutom att skog är en eftertraktad tillgång som växer av egen kraft, är verksamhetens viktigaste grunder:

1) värdeskapande för aktieägarna genom aktiv skogsförvaltning,

2) värdeskapande genom att konsolidera ett större fastighetsinnehav, och

3) en tro på en allmän ökning av prisnivåerna på lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

Marknaden bedöms fortsatt som fördelaktig och det är styrelsens bedömning att det kapital som avses tillföras genom nyemissionen kan omsättas i nya skogsfastigheter på för aktieägare gynnsamma villkor.

Emissionen tillför vid full teckning Bolaget ca 78,2 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 1,5 Mkr. De medel som tillförs är tänkta att användas huvudsakligen för att tillföra bolaget rörelsekapital, finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt återbetala tidigare kommunicerade lån om ca 19,8 Mkr inklusive ränta. Lånen, vilka upptagits från aktieägare respektive från aktieägare närstående bolag, har använts för finansiering av förvärv under 2020 och 2021.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen för Latvian Forest Company har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 435 817,13 euro genom utgivande av högst 12 819 413 nya B-aktier. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till högst 33 330 474 stycken varav 33 250 474 B-aktier.
 • Den som på avstämningsdagen den 19 april 2021 innehar aktier i Latvian Forest Company har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen. Teckning kan även ske utan företrädesrätt.
 • Innehav av en (1) aktie oavsett aktieslag på avstämningsdagen ger rätt till en (1) teckningsrätt.
 • Åtta (8) teckningsrätter medför rätt att teckna fem (5) nya B-aktier.
 • Teckningskursen är 6,10 SEK per ny B-aktie.
 • Vid fullteckning uppgår utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i emissionen till högst
  ca 37,65 procent av rösterna och högst ca 38,46 procent av kapitalet.
 • Vid fullteckning kommer Bolaget att tillföras ca 78,2 Mkr före emissionskostnader.
 • Teckning av aktier sker under perioden den 21 april – den 5 maj 2021.
 • Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 19 april 2021.
 • Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är den 15 april 2021.
 • Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight den 21 april – 30 april 2021. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast den 5 maj 2021 eller säljas senast den 30 april 2021 för att inte förfalla.
 • Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Spotlight från och med den 21 april 2021 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen förväntas ske i slutet av maj 2021.

Teckningsförbindelser

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 34 Mkr motsvarande ca 43,4 procent av emissionen.

Prospekt

Prospekt beräknas kunna offentliggöras omkring den 20 april 2021 innefattande fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Bolaget.

Indikativ tidplan

 • 15 april 2021                               Sista dag för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt till teckningsrätter
 • 16 april 2021                               Första dag för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt till teckningsrätter
 • 19 april 2021                               Avstämningsdag för deltagande i emissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i                              aktieboken hos Euroclear denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför                                          rätt att delta i företrädesemissionen
 • 20 april 2021                               Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
 • 21 april – 30 april 2021            Handel i teckningsrätter
 • 21 april – 5 maj 2021                Teckningsperiod
 • 7 maj 2021                                   Beräknad dag för offentliggörande av utfall i emissionen

Direktregistrerade aktieägare kommer att få information om emissionen tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Prospekt och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se.

Rådgivare

Emissionsinstitut i samband med emissionen är AktieInvest FK AB. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2021.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.